anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Normativa de Reconeixement de Crèdits de Màster


El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix lordenació dels ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat impartits per les universitats espanyoles en tot el territori estatal (modificat per l’RD 861/2010, de 2 de juliol), estableix com un dels objectius fonamentals de l’organització dels ensenyaments el foment de la mobilitat dels estudiants, tant dins d’Europa com en altres parts del món, i sobretot la mobilitat entre les diferents universitats espanyoles i dins duna mateixa universitat. Resulta, per tant, imprescindible disposar d’un sistema de reconeixement, transferència i acumulació de crèdits, en què els crèdits cursats prèviament siguin reconeguts i incorporats a l’expedient de lestudiant.

 

En aquest sentit, aquestes normes pretenen regular el procediment que cal seguir i els criteris que cal emprar a la Universitat de Barcelona, tot respectant la legislació vigent.

 

1. El reconeixement de crèdits

 

El reconeixement de crèdits és l’acceptació per part de la Universitat de Barcelona de la formac o experiència professional que figura a continuació, i que es computen en l’expedient daltres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

En cap cas no es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball final de màster. 

Formació o experiència professional objecte de reconeixement

 

a Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, a la Universitat de Barcelona o en qualsevol altra universitat computen en els nous ensenyaments oficials, a lefecte dobtenir un títol oficial.

 

Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials poden ser reconeguts pels crèdits del títol de màster, excepte els del treball de fi de màster, tenint en compte l’adequació entre les competències i els coneixements adquirits.

 

b Els crèdits cursats en ensenyaments superiors conduents a altres títols emparats per larticle 34.1 de la

Llei 6/2001 duniversitats.

 

c)  Lexperiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació que està cursant lestudiant.

 

El límit de crèdits que es poden reconèixer, basant-se en altres títols i en l’experiència professional, no pot ser superior, en conjunt, al 15 % dels crèdits del pla d’estudis que l’estudiant està cursant. .

 

Únicament es pot recoixer un percentatge superior al 15 %, fins a la totalitat de crèdits del pla d’estudis, quan el títol propi hagi estat extingit i substituït pel títol oficial, i així consti en la memòria del títol oficial verificada en les condicions que estableixen els articles 6.4 i 6.5 del Reial decret 861/2010.

 

En compliment de l’acord del Consejo de Universidades de 6 de juliol de 2010 sobre Formació Continua, que també va ser aprovat per la Conferència General de Política Universitària de 7 de juliol de 2010 i, tot i tenint en compte l’article 6.3 en R.D.861/2010, de 3 de juliol, pel que es modifica el R.D. 1393/2007, de 28 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, en el que es contempla la possibilitat de reconeixement de crèdits en màsters oficials del 15% de la totalitat dels crèdits que constitueixen el Pla d’Estudis a partir de l’experiència prèvia i dels estudis cursats en titulacions no oficials, la Universitat de Barcelona reglamenta a l’empara  de noves disposicions ministerials o indicacions del Consejo de Universidades un  reconeixement més ampli i flexible dels crèdits cursats en titulacions pròpies de manera que l’alumne pugui continuar estudis a nivell de màster en els programes en els que sigui possible segons el grau de competències adquirides. S’establiran els acords necessaris entre universitats per aquest reconeixement


 

2. Criteris per a la resolució del reconeixement

 

El reconeixement s’ha de dur a terme valorant l’adequació de competències i continguts de les matèries i les assignatures que ha superat l’estudiant en relació amb les matèries i les assignatures definides en el pla d’estudis del títol de màster al qual accedeix.

 

En cas de resoldre el reconeixement per crèdits parcials de matèries del títol de màster, la resolució ha d’incloure la relació dassignatures que ha de cursar l’estudiant per completar els crèdits que estableix la titulació per obtenir el títol.

 

Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la Universitat de Barcelona o a qualsevol altra universitat espanyola, que no han estat objecte de reconeixement, s’han de transferir a l’expedient acadèmic de l’estudiant, sempre que no hagin conduït a l’obtenció dun títol oficial.

 

No s’han de transferir al nou expedient acadèmic de lestudiant els crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials previs que no han conduït a obtenir un títol quan la persona interessada manifesti prèviament la voluntat de simultaniejar els ensenyaments.

 


3. La transferència de crèdits

 

La transferència de crèdits consisteix a incloure, en tots els documents acamics oficials acreditatius dels ensenyaments que ha seguit l’estudiant, els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la Universitat de Barcelona o en qualsevol altra universitat espanyola, sempre que no hagin conduït a obtenir un títol oficial i que no hagin estat objecte de reconeixement.

 


4. Efectes acadèmics

 

Tots els crèdits que hagi obtingut l’estudiant en ensenyaments oficials cursats en qualsevol universitat, els transferits, els reconeguts i els superats per a l’obtenció del títol corresponent, han de ser inclosos en el seu expedient acadèmic i reflectits en el suplement europeu al títol (SET).

 

Els crèdits reconeguts a partir d’assignatures d’estudis oficials o d’estudis propis que s’hagin extingit per la implantac del títol oficial s’han de tenir en compte per computar els crèdits que ha de superar l’estudiant per obtenir el títol oficial. Únicament els crèdits superats en el títol oficial i els reconeguts basant-se en estudis oficials es computen per calcular la mitjana de l’expedient acadèmic de l’estudiant.

 

Els crèdits transferits no es tenen en compte a l’efecte de computar crèdits que cal superar per obtenir el títol oficial ni de calcular la mitjana de l’expedient acadèmic de l’estudiant.

 

 

Disposició derogatòria

 

Aquestes normes deroguen la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat de Barcelona, aprovada anteriorment, l’annex a l’esmentada normativa i qualsevol altra normativa relacionada amb el reconeixement i amb la transferència de crèdits en els títols oficials de màster universitari de rang igual o inferior que shi oposi.

 

Entrada en vigor

 

La present normativa entrarà en vigor a partir del moment en què s’aprovi.


 

 

 

 

A.  Procediment  de  sol·licitud  i  resolució  de  reconeixement  o  transferència  de  crèdits  en estudis oficials o propis o d’acreditació d’experiència professional prèvia

 

L’alumnat ha d’adreçar una sol·licitud a la Direcció del Màster i s’ha de presentar a la secretaria d’estudiants del centre amb la documentació que figura en l’annex daquesta norma. En la sol·licitud ha d’indicar si ha cursat altres estudis oficials i no els ha finalitzat i si vol simultaniejar aquests ensenyaments. La sol·licitud comprèn tota la formació prèvia assolida en ensenyaments universitaris oficials o propis i l’acreditació de l’experiència laboral i professional prèvia.

 

En cas que se sol·liciti reconeixement de crèdits, la secretaria d’estudiants ha de trametre les sol·licituds a la Direcció del Màster, que ha demetre la resolució corresponent, i indicar els crèdits corresponents a assignatures o matèries que queden reconeguts, i, si escau, la formació que queda transferida.

 

Així mateix, la resolució ha d’incloure la relació d’assignatures que l’estudiant ha de cursar en el cas de reconeixement parcial de matèries.

 

Si únicament sol·licita la transferència de crèdits, la secretaria d’estudiants del centre ha d’incorporar la formacassolida a l’expedient acadèmic, sense necessitat de resolució prèvia de la Direcció del Màster

 

 

B. Procediment de revisió de la resolució

 

La persona interessada pot interposar un recurs d’alçada contra la resolució de la Direcció del Màster davant la Direcció de l’EUHT CETT-UB, en el termini d’un mes a comptar de la data de la notificació.

 

 

C. Rectificació de la resolució

 

La Direcció del Màster pot rectificar, en qualsevol moment, els errors materials que es detectin en les resolucions. Aleshores ha d’emetre una nova resolució que deixa sense efecte l’anterior.

 

 

D. Manifestació de la voluntat de cursar formació reconeguda

La persona interessada pot manifestar a la Direcció del Màster la voluntat de cursar una assignatura que hagi estat reconeguda.

 

L’estudiant ha de presentar una sol·licitud a la secretaria d’estudiants del centre on cursi estudis durant els trenta dies hàbils seents a la resolució de reconeixement.

 

Aquesta sol·licitud significa la renúncia a l’efecte de reconeixement per a aquella assignatura.

 

 

E. Expedient acadèmic de l’estudiant

 

La formació reconeguda té la considerac de superada en els ensenyaments de màster i en l’expedient de l’estudiant s’ha despecificar la informació seent, segons a partir de quin tipus de crèdits s’hagi resolt el reconeixement:

 

a) A partir d’estudis universitaris oficials: la universitat i la titulació de procedència, la denominació i el nombre de crèdits de lassignatura superada i la qualificació obtinguda.

b) A partir d’estudis universitaris propis: la universitat i la titulació de procencia, la denominac i el nombre de crèdits de l’assignatura superada i, en el cas de reconeixement tenint en compte els estudis propis que s’hagin extingit per la implantació del títol oficial, la qualificació obtinguda.

c) A partir d’experiència laboral i professional: l’activitat professional acreditada i el període en què s’ha portat a terme aquesta activitat.

 

La informació que ha de constar en l’expedient de l’estudiant respecte als crèdits transferits ha de ser exclusivament la que s’especifiqui en el certificat acadèmic emès per la universitat de procedència, la qual ha de fer referència a la universitat i a la titulació en la qual s’han obtingut els crèdits, a l’any acadèmic, a la qualificació obtinguda i a qualsevol altra circumstància que sesmenti en el certificat acadèmic corresponent.

 

 

 

Documentació requerida

 

En cas que se sol·liciti el reconeixement, o el reconeixement i la transfencia de crèdits, la sol·licitud ha danar acompanyada de la documentació corresponent que ha de portar el segell original del centre emissor:

 

1)   Reconeixement  a  partir  destudis  oficials  cursats  amb  anterioritat  en  centres  densenyament superior espanyols que no pertanyin a la UB:

 

a) Certificat acadèmic personal original en què sespecifiqui la formació assolida. S’hi han d’indicar, com a mínim, la denominació, els crèdits, l’any acadèmic i la qualificació de les assignatures superades.

b) Pla docent de l’assignatura, en què figurin les competències en el cas de títols adaptats a l’espai  europeu  d’educació  superior  (EEES),  els  coneixements  associats  i  el  nombre de crèdits o d’hores/setmanes per semestre o any. No cal aportar aquesta documentació en cas que únicament se sol·liciti la transferència de crèdits de l’assignatura.

c) Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament previ, expedit pel centre d’origen.

d) Justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient, en cas que els estudis cursats no hagin conduït a l’obtenció d’un títol i que l’estudiant no hagi comunicat la voluntat de simultaniejar els estudis.

e) Qualsevol altra documentació que el centre consideri adient per tramitar la sol·licitud.

 

2)   Reconeixement  a  partir  destudis  propis  cursats  amb  anterioritat  en  centres  densenyament superior espanyols que no pertanyin a la UB:

 

a) Informació dels acords que emparen la impartició del títol propi al centre d’ensenyament superior d’origen en qes pugui identificar el nivell formatiu del títol que es presenta.

b) Certificat acadèmic personal original en què sespecifiqui la formació assolida. S’hi han d’indicar, com a mínim, la denominació, els crèdits, l’any acadèmic i la qualificació de les

assignatures superades.

c) Pla docent de l’assignatura, en què figurin el nombre de crèdits o d’hores/setmanes per semestre o any.

d) Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament propi previ, expedit pel centre dorigen.

e) Informació relativa a les condicions d’accés al títol propi en el moment en què l’estudiant va accedir a l’ensenyament.

f) Qualsevol altra documentació que el centre consideri adient per tramitar la sol·licitud.

 

3)   Reconeixement a partir destudis oficials o propis cursats amb anterioritat en centres de la UB:

 

a) Expedient acadèmic.

 

En cas que els estudis oficials cursats no hagin conduït a l’obtenció d’un títol i que l’estudiant no tingui la voluntat de simultaniejar estudis, el centre de procedència que emeti aquest expedient acadèmic ha de procedir al tancament de lexpedient de l’estudiant.

 

4)   Convalidació a partir destudis oficials cursats amb anterioritat en una universitat de fora de lEstat espanyol:

 

a) Certificat acadèmic personal original en què sespecifiqui la formació assolida. S’hi han d’indicar, com a mínim, la denominació, els crèdits, l’any acadèmic i la qualificació de les assignatures superades.

b) Pla docent de l’assignatura en què figurin les competències en el cas de títols adaptats a l’EEES, els coneixements associats i el nombre de crèdits o dhores/setmanes per semestre o

any.

c) Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament previ, expedit pel centre d’origen.

d) Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d’origen.

e) Qualsevol altra documentació que el centre consideri adient per tramitar la sol·licitud.

 

Tots els documents han de ser oficials i expedits per les autoritats competents i cal adjuntar-hi la traducció corresponent, efectuada per traductor jurat, sempre que la documentació acadèmica no estigui  redactada  en  castellà,  català  o  anglès.  Els  certificats  han  d’estar  convenientment legalitzats per via diplomàtica, segons les disposicions establertes pels òrgans competents, excepte la documentació provinent de països membres de la Unió Europea.

 

5)   Reconeixement a partir dexperiència laboral i professional prèvia:

 

a)  Document acreditatiu de lexperiència professional que es presenta en què s’indiqui, com a mínim, el període en q s’ha dut a terme l’activitat professional, les hores setmanals i les funcions desenvolupades.

b)   Informac que  requereixi  l’ensenyament  per  valorar  l’adequació  de  les  competències assolides en relac amb les inherents del títol.

 

 

En cas que se sol·liciti únicament la transferència de crèdits, la sol·licitud ha danar acompanyada de la documentació corresponent que ha de portar el segell original del centre emissor:

 

1)   Transfencia  a  partir  destudis  oficials  cursats  amb  anterioritat  en  centres  densenyament superior espanyols:

 

a) Certificat acadèmic personal original en què s’especifiqui la formació assolida.

b) Justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient.

 

Si els estudis previs s’han cursat en centres de la UB, és suficient la presentació de l’expedient acadèmic.  El  centre  de  procedència  que  emeti  aquest  expedient  acadèmic  ha  de  tancar l’expedient de l’estudiant.

 

 

Càlcul de la mitjana ponderada

 

A l’efecte de calcular la mitjana ponderada, per norma general, les qualificacions aconseguides en qualsevol universitat de l’Estat espanyol tenen una puntuació del 0 al 10, amb una expressió decimal, i s’hi pot afegir la qualificació qualitativa corresponent, tal com fixa el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual sestableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

 

Tanmateix, quan en l’expedient acadèmic tan sols es faci referència a les qualificacions qualitatives o amb el terme d’apte, aquestes s’han de transformar a qualificacions numèriques, tenint en compte la taula d’equivalències següent:

 

Apte: 6,0

Aprovat: 6,0

Notable: 8,0

Excel·lent: 9,0

Matrícula d’honor: 10

 

Les qualificacions que figurin en l’expedient acamic previ que s’hagin aconseguit en sistemes educatius estrangers s’han d’adaptar d’acord amb la taula d’equivalències de qualificacions estrangeres corresponent que faciliti el Ministeri d’Educació (ME) o que aprovi la Comissió Acadèmica del Consell de Govern. En cas que no hi hagi cap taula d’equivalència aprovada per un país o per una titulació, s’han d’aplicar els criteris que determini la Comissió