anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Baixa del curs


Per tramitar la baixa del Centre, primer l’alumne haurà de sol•licitar dia i hora amb Coordinació d’Estudis per indicar-li el motius de la baixa, i finalment, haurà de passar per Secretaria a emplenar el formulari corresponent. A partir d’aquest moment, s’atura la generació de rebuts. Si no es signa el document de baixa esmenat, l'alumne no estarà donat de baixa oficialment, i es seguiran generant rebuts com a impagats.

L’alumne ha de tenir en compte que:

  • per tramitar la baixa s’ha d’estar al dia dels pagaments del curs. En cas de negar-se a liquidar els rebuts pendents, l'alumne quedarà com a impagat al centre i no podrà sol·licitar cap document oficial ni tornar a matricular-se a cap curs ofert per l'escola fins a liquidar els imports pendents.
  • els alumnes que sol·licitin la baixa abans de fer efectiu el rebut de taxes de la UB, l’hauran d’abonar al Departament d’Administració per poder finalitzar així el procés d’anulació. Tanmateix, els estudiants que han sol·licitat la beca de caràcter general i de mobilitat han de fer el pagament de les taxes del UB que tenien pendent d’abonar en funció de la resolució de la beca.
  • en cap cas no es reemborsarà,  l’import del curs abonat fins el moment. Només es retornarà l’import de la matrícula als alumnes de nou accés que hagin obtingut plaça en un altre centre com a conseqüència d’una reassignació de plaça per part de Preinscripció General Universitària, sempre i quan aporti documentació oficial que ho acrediti.
  • els  alumnes que han triat l’opció de pagament únic de les quotes del curs, li abonaran, via transferència l’import corresponent a les mensualitats posteriors a la data de la baixa.
  • Si l’estudiant és de primer any i es dona de baixa per malaltia greu acreditada, pot demanar la reserva de plaça a Secretaria per no tornar a fer la preinscripció universitària.
  • Si la baixa és posterior al dia 15 del mes en curs no es retornarà l’import de la mensualitat d’aquell mes.

A nivell acadèmic, es considerarà que un estudiant ha abandonat el Grau quan han transcorregut dos anys acadèmics consecutius sense que s’hi hagi matriculat. Si no hagués aprovat cap crèdit, hauria de tornar accedir mitjançant la sol·licitud d’una nova plaça via preinscripció universitària. Si per contra, hagués superat algun crèdit, ha de sol·licitar la readmissió a Direcció d’Estudis.