anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Perfils Professionals de Sortida

Sostenibilitat i Gestió de la Qualitat

Aquesta especialització dóna resposta a l'optimització de l'efectivitat dels recursos a través dels continguts de canvi organitzacional i reestructuració de l'activitat empresarial a través dels sistemes de gestió de la qualitat, proposant a l'alumne l'aprenentatge teòric-pràctic de la implementació de models d'excel • lència operativa en serveis i gestió per processos que aportin les eines necessàries per a garantir la millora contínua. 

De la mateixa manera, aquesta formació aporta solució a la necessitat de conjugar l'activitat turística i el desenvolupament econòmic amb la preservació de l'entorn mediambiental, social i cultural mitjançant una anàlisi multifactorial entre els continguts destaquen les claus per a la gestió territorial de les destinacions turístiques, l'aplicació de sistemes de gestió mediambiental per a la minimització de l'impacte ambiental de les empreses turístiques i el coneixement respecte a les noves tècniques i instal · lacions d'última generació, d'acord a conceptes constructius de tipus bioclimàtic. 

Finalment i atès que qualsevol millora organitzacional no pot ser efectiva sense el desenvolupament paral · lel de l'equip humà que conforma i dóna sentit a la realitat empresarial, aquesta proposta formativa aprofundeix en la gestió de les persones a través de l'adequació sinèrgica de les estructures pròpies del àrea de recursos humans als sistemes de gestió de qualitat i medi ambient, mitjançant l'anàlisi de la perspectiva individual i col · lectiva de la gestió del canvi, així com del desenvolupament i potenciació de les competències necessàries per a la formació d'equips d'alt rendiment. 

En definitiva, aquest àmbit d'especialització proporciona als futurs professionals del sector les eines per assegurar la competitivitat de l'empresa turística més enllà dels límits imposats pel model de gestió actual, projectant el desenvolupament de l'activitat turística cap a l'excel · lència. 

El principal perfil professional és el de Director de Qualitat i Medi Ambient. Aquest càrrec té com a principal finalitat la promoció de les activitats tendents a la millora continuada de l'eficàcia i eficiència dels processos de l'organització i la satisfacció de les necessitats dels seus actors. Aquesta funció es defineix com el motor del canvi intern que dóna suport a totes les àrees internes en la definició d'estratègies, desenvolupament de processos i implantació d'accions dirigides a assolir resultats excel · lents, relatius a millorar la rendibilitat, l'increment de les quotes del mercat i la satisfacció dels clients, interns i externs. 

Alguns dels perfils de sortida millor identificats són: 

  • Sotsdirector i Adjunt a Direcció d'Empreses Turístiques dels quals dins de la seva funció desenvolupen activitats relacionades amb la gestió de la qualitat i el medi ambient. 

  • Consultor especialitzat en implantació de sistemes de gestió de qualitat i medi ambient en empreses i serveis turístics. 

  • Consultor especialitzat en millora de processos operatius de serveis turístics: definició de mètodes de treball; control, seguiment i mesurament de processos mitjançant indicadors; disseny d'eines per a la millora contínua dels processos. 

  • Tècnic assessor per a la implantació de sistemes de gestió de la qualitat i el medi ambient per a administracions públiques, etc