anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Característiques i requisits

Modalitats

Les modalitats dels programes de mobilitat acadèmica que s’ofereixen als estudiants de l'EU CETT-UB depenen del pais de destí i la formació. D'una banda, tenim convenis d’intercanvi acadèmic amb països que es troben dins l'Espai Europeu. Aquest intercanvi és conegut amb el nom de "Erasmus+ Estudis" (Consulta la Guia del programa Erasmus+ aquí).

D'altra banda, i amb la finalitat d’ampliar les possibilitats dels nostres estudiants, l'EU CETT-UB té convenis d’intercanvi específics amb universitats de països de fora de la Unió Europa.

Característiques

 • Període d’intercanvi principalment d’un semestre, amb la possibilitat de prorrogar-lo un semestre més amb el vist-i-plau dels coordinadors corresponents. Només es pot sol·licitar un semestre a la convocatoria.
 • Garantia de reconeixement acadèmic a l'EU CETT-UB de les assignatures realitzades i aprovades a la universitat de destí.
 • L’estudiant ha d’estar matriculat al Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques a l'EU CETT-UB i a canvi estarà exempt del pagament de la matrícula a la universitat de destí, excepte petites taxes corresponents a assegurances a tercers, sindicats d’estudiants, etc.
 • En el cas de la Modalitat Erasmus Estudis (Erasmus +):Ajut econòmic proporcional a la durada en mesos de l’estada a la universitat (per cobrir una part de les despeses durant el període d’intercanvi).
Requisits

Poden presentar una sol.licitud els estudiants de l'EU CETT-UB que compleixin els requisits següents:

 • Estar matriculat a l'EU CETT-UB durant el curs acadèmic en què es sol·licita la mobilitat.
 • Tenir superats, com a mínim, 60 crèdits del Grau en el moment de fer la sol.licitud; i no estar en situació d'any de gràcia.
 • Tenir pendent de cursar un mínim de 15 crèdits de la titulació relacionada amb l’intercanvi durant el curs acadèmic en que es vol marxar. Aquest mínim es considera respecte del nombre de crèdits necessaris per a la obtenció del títol. Aquests crèdits mìnims penedent no poden incloure assignatures anuals, practicums ni el TFG.
 • Cada universitat estableix els requisits de nivell d'idioma per a l'admissió. Pots consultar els requeriments d’idioma a la relació d’universitats.
 • Demostrar el compromís de formalitzar la matrícula del curs en que es vol fer l'estada internacional.
 • Criteris per a l'adjudicació de places:
  • El nombre de crèdits no superats al curs immediatement anterior. Els alumnes que ho hagin superat tot puntuaran més.

  • El nombre de crèdits assolits per finalitzar la titulació.

  • La nota mitjana de l’expedient acadèmic.

  • Els estudiants que han renunciat a una plaça assignada al curs actual sense causes justificades, en funció de la disponibilitat de places, podran quedar exclosos.

  • En cas d’empat, es tindrà en compte el nivel d’idioma acreditat, el CV i l’exposició de motius.