anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Grau de TURISME

La mobilitat acadèmica internacional és possible gràcies als acords per a l’intercanvi d’estudiants signats entre l'EU CETT-UB i diferents universitats del món. En funció de les places acordades en els convenis, s’elabora l’oferta de places de mobilitat. El període d'estudis és generalment només d'un semestre i en alguns casos es pot  fer una ampliació a 2 semestres dins d’un mateix curs acadèmic, però només es pot sol·licitar un semestre a la convocatòria.

L'estudiant ha d'estar matriculat a l'EU CETT-UB en l'ensenyament i curs acadèmic en que fa l'intercanvi i està exempt del pagament de les taxes acadèmiques a la Universitat de destí. Eventualment, però, se li podria exigir el pagament de taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d'estudiants, utilització de diversos materials, etc, en les mateixes condicions que els estudiants locals. 

Es garanteix el reconeixement dels estudis realitzats a la universitat de destí segons els que s'hagi acordat abans de l'estada i sempre que es superin amb èxit els crèdits cursats. La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant.