anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Expedició de Títols

Els títols dels cursos de postgrau i d’extensió universitària els emet la Universitat de Barcelona a l’empara del que estableix l’article 34 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (BOE de 24-12-2001), modificadaper la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (BOE de 13-04-2007).

L’Àrea Acadèmica de la Universitat de Barcelona expedeix els documents acreditatius de superació dels cursos de postgrau i d’extensió universitària que s’indiquen a continuació:

— Títol de màster

— Diploma d’especialització / Diploma de postgrau

— Títol d’expert

— Curs superior universitari

— Diploma d’extensió universitària

Els títols de màster, els títols de diploma d’especialització o diploma de postgrau, els títols d’expert i els diplomes d’extensió universitària els signen el rector, el director del curs i la persona interessada.

Els cursos superiors universitaris i els certificats d’extensió universitària els signen la Direcció de l’EUHT CETT-UB, el professor responsable del curs i la persona interessada.