anonymous

GUIA DEL ESTUDIANTE
EU CETT-UB

Regimen disciplinario económico

El pagament de les quotes  es fa mitjançant un rebut domiciliat durant la primera setmana de cada mes exceptuant la primera mensualitat de setembre, que es girarà el rebut a mitjans de mes.

És considera impagat un rebut domiciliat en el moment que l’entitat bancària o el titular del compte el retorna. El dia que el rebut sigui retornat s’enviarà un correu electrònic al correu del Campus Virtual de l’alumne. Si passada una setmana l’alumne no ha realitzat el pagament, se li bloquejarà el Campus Virtual.

CONSEQÜENCIES DE LA MANCA DE PAGAMENT

Quan un alumne mantingui una situació econòmica irregular, el Centre podrà prendre les mesures que es preveuen a continuació fins que aquesta situació sigui regularitzada:


* L’alumne no tindrà accés a les qualificacions si en el moment de la publicació disposa de quotes impagades.

 És important que tinguis present que l’EUHT CETT-UB exigeix el pagament de les quantitats pendents com a condició prèvia de matrícula pel proper curs.