anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Oferta PFG 1r semestre 17/18

A continuació trobaràs la relació dels Projectes Finals de Grau que des de l'EUHT CETT-UB es proposen per a treball en grup.

L'oferta presentada s'organitzarà en funció de l’especialitat a la que pertany la temàtica a tractar, i s'haurà de tenir en compte aquesta circumstància per a poder sol.licitar la titulació en una especialitat determinada. S'haurà de triar un PFG corresponent a l'especialitat cursada.

Passos que cal seguir per a sol.licitar participar en algun d'aquests projectes:

a) L'estudiant interessat envia la sol.licitud que trobarà al final de la fitxa de cada PFG.

Dates per a les sol.licituds: del 12 al 17 de juliol de 2017 (fins les 23.59 h)

b) Resolució de les sol.licituds (del 18 al 21 de juliol de 2017)

El/s tutor/s valoraran totes les sol.licituds rebudes i comunicaran directament a l'estudiant (via mail) la seva inclusió o no en el projecte de grup i la data d'inici de les sessions de treball.

c) Sol.licituds no acceptades

Els estudiants no acceptats, podrán realitzar una 2ª sol.licitud en els projectes on quedin places disponibles del 24 al 26 de juliol de 2017. Entre el 4 i el 6 de setembre de 2017 el tutor comunicarà (via mail) la inclusió o no al projecte de grup.

Els alumnes no acceptats en aquesta segona assignació serán situats en algún projecte on hi hagi places disponibles.

Per qualsevol aclariment podeu adreçar-vos al coordinador del PFG's, Oscar Casanovas.

Projectes

 • Direcció hotelera i de restauració

  • Tipologies d’allotjaments turístics i “turismofòbia” a Barcelona

   Semestre: 1r.

   Objectius:

   Establir quina relació existeix entre les diferents tipologies d’allotjaments turístics que hi ha a cada districte de la ciutat de Barcelona i el sentiment “turismofòbic” dels seus residents.

   Requisits:

   Al matricular-se en aquest Projecte, l’estudiant ha de complir amb els requeriments expressats a continuació:

   -Dominar els conceptes de Bases de la Investigació en Turisme.

   -Dominar algun software estadístic com per exemple l’Excel.

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Els dimarts o els dimecres a les 12:30.

   Tutor/s: ORIOL ANGUERA TORRELL

  • Impacto socio-económico de la restauración en el barrio de Sant Antoni

   Semestre: 1r.

   Objectius:

   Analizar el impacto social y económico que ha tenido el barrio de Sant Antoni con las nuevas formas de restauración y sus contrastes.

   Requisits:

   Al matricularse en este Proyecto, el estudiante ha de cumplido con los requerimientos expresados a continuación:

   - Actitud proactiva

   - Capacidad de procesar grandes cantidades de información

   - Haber cursado y aprobado la asignatura de Gestión de Restauración

   - Trabajo en grupo

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Se fijará en función de las obligaciones laborales de los estudiantes, 1 sesión cada 15 días. Podría haber modificación por parte del tutor.

   Tutor/s: ALVARO ENRIQUE ARRIETA VALLE

  • Relació entre la presència i actuació en xarxes socials dels hotels de Barcelona i les seves característiques (nombre d’habitacions, pertinença a cadena, categoria, situació,...)

   Semestre: 1r.

   Objectius:

   a) Establir e identificar els principals indicadors de la presència i actuació en xarxes socials dels hotels de Barcelona

   b) Observar i descriure quina és l’actuació en xarxes socials dels establiments de Barcelona, i establir un “ranking” en l’ús de les xarxes socials (millors i pitjors usos)

   c) Establir i descriure la relació existent entre les característiques dels establiments i la seva presència en xarxes socials, i com incideix a la posició en el “ranking”

   Requisits:

   Al matricular-se en aquest Projecte, l’estudiant ha de complir amb els requeriments expressats a continuació:

   - Interès en màrketing digital, principalment en Social Media

   - Capacitat analítica i de síntesis

   - Es valorarà l’aprofitament realitzat a les assignatures de Bases de la Investigació i Investigació de mercats

   Dia i hora de les sessions presencials:

   A determinar a l’inici del projecte, de forma conjunta entre el grup i el tutor.

   Tutor/s: GLORIA GARCIA SORRIBES

  • Emprendimiento social en el sector hotelero I

   Semestre: 1r.

   Objectius:

   - Analizar el estado de la aplicación del emprendimiento social en el sector hotelero

   - Crear una database de alojamientos que aplican el emprendimiento social

   Requisits:

   - Nivel de inglés avanzado

   - Conocimiento básico de los siguientes conceptos:

                          Innovación social

                          Social Entrepreneurship

                          Innovación tecnológica

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Martes 13:00-14:00, Jueves 13:00-14:00 y/o Miércoles por la tarde

   Tutor/s: CLAUDIA LANGER

  • Periodistes i investigadors en Turisme Rural. Aprèn a analitzar dades, crear informes i notícies i aconseguir que els mitjans de comunicació els publiquin.

   Semestre: 1r.

   Objectius:

   - Ampliar l’ anàlisi de les dades obtingudes de l’ OTR (Observatorio Turismo Rural)

   - Crear informes i notícies vinculades a aquestes anàlisis

   - Gestionar l’ enviament d’ aquestes notícies i informes als mass media

   - Incrementar la presència a mass media de l’ OTR i les seves anàlisis i informes

   Requisits:

   Al matricular-se en aquest Projecte, l’estudiant ha de complir amb els requeriments expressats a continuació:

   - Coneixements bàsics d’ estadística

   - Nivell mig-alt d’ escriptura en castellà

   - Capacitat analítica

   - Capacitat per a gestionar mútiples(i petits) projectes

   Màxim 2 estudiants

   Dia i hora de les sessions presencials:

   La primera i darrera tutoria seran presencials.

   La resta de tutories poden ser no presencials.

   Tutor/s: ENRIC LÓPEZ CARRILLO

  • La Fidelització, la millor estratègia de desintermediació del sector hoteler I


   Semestre: 1r.

   Objectius:

   Treball vinculat amb la línia de recerca d’ Excel.lencia i Sostenibilitat de l’Àrea d’Hoteleria relacionat amb la INNOVACIÓ EN LA PERSONALITZACIÓ DEL SERVEI dels clients d’hotel.

   L’objectiu genèric serà el següent:

   -Estudi de les diferents solucions i serveis actuals de que disposen els establiments hotelers per facilitar el coneixement del mateix i dissenyar la seva oferta “a mida”

   Requisits:

   Al matricular-se en aquest Projecte, l’estudiant ha de complir amb els requeriments expressats a continuació:

   -Interès i motivació del desenvolupament d’un estudi amb continuïtat en el temps vinculat a altres projectes desenvolupats sobre la matèria.

   -Capacitat de gestió, anàlisi i interpretació d’informació

   -Capacitat per treballar en equip i de manera individual.

   -Coneixement i/o experiència vinculada a aquesta temàtica

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Dies i hores consensuades per tot l’equip a l’inici del TFG

   Tutor/s: NURIA LOUZAO BELMONTE

  • Análisis de la adaptación de las nueva generaciones “millenials” en las empresas hoteleras. Los millennials se sienten motivados debido a esta situación o tienen tendencia a sufrir burnout.

   Semestre: 1r.

   Objectius:

   · Identificar situaciones en las que se genera burnout y saber cómo actuar al respecto. Identificar de donde provienen los síntomas que conllevan a los millenials al burnout.

   · Identificar las características e actitudes de los millenials, así como sus necesidades para llegar a conocer lo que realmente les motiva como trabajadores.

   · Identificar el conocimiento de las empresas sobre las nuevas generaciones millenials.

   Requisits:

   Al matricularse en este proyecto, el estudiante ha de cumplir con los requisitos expresados a continuación:

   Conocimientos e interés sobre el tema

   Capacidad y tiempo para trabajar en equipo

   Posibilidad y actitud para visitar hoteles y mantener entrevistas.

   Tutor/s: JESÚS MOLINA RODRÍGUEZ

  • Internacionalización: el rol de las oficinas de apoyo al comercio exterior para las empresas hoteleras.

   Semestre: 1r.

   Objectius:

   Identificar el papel que juegan las oficinas de apoyo al comercio exterior (como por ejemplo el ICEX) para la internacionalización de las empresas hoteleras.

   Dia i hora de les sessions presencials:

   A determinar.


   Tutor/s: DAVID PEGUERO MANZANARES

  • Factores generadores de la experiencia del huésped en hoteles de 4 y 5 estrellas de Barcelona: dos perspectivas con un solo objetivo.

   Semestre: 1r.

   Objectius:

   Definir los factores generadores de la experiencia holística del cliente en hoteles 4-5 estrellas de Barcelona en cada una de las etapas del consumo, tanto desde la perspectiva del cliente como desde la perspectiva del hotel.

   Requisits:

   Al matricularse en este proyecto, el estudiante ha de cumplir con los requisitos expresados a continuación:

   Estar cursando el Grado en Especialidad Hotelera

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Dimarts de 13:00 a 14:00

   Tutor/s: Mª GLORIA SANMARTIN ANTOLIN

 • Direcció turística

  • Novel•la, imaginari col•lectiu i turisme literari: els aniversaris de Harry Potter i Frankenstein

   Semestre: 1r.

   Objectius:

   Aprofitant la proximitat de dos aniversaris de rellevant importància en l’àmbit literari: el 20è aniversari de la publicació de “Harry Potter i la Pedra Filosofal” i el 200 aniversari de “Frankenstein”; aquest projecte proposa els següents objectius:

   Objectiu general:

   Definir quins aspectes de les obres analitzades són posats en valor a través dels productes turístics.

   Objectius específics:

   Analitzar la imatge i el discurs generat per part de les dues novel·les a l’imaginari col·lectiu.

   Identificar els productes turístics creats entorn les dues obres, parant especial atenció als productes apareguts durant els aniversaris literaris.

   Requisits:

   Al matricular-se en aquest Projecte, l’estudiant ha de complir amb els requeriments expressats a continuació:

   Haver cursat o estar matriculat de l’assignatura Cinema, Literatura i Turisme

   Dia i hora de les sessions presencials:

   A convenir entre estudiant i professor. Una trobada quinzenal.

   Tutor/s: JORDI ARCOS PUMAROLA

  • Els Plans de Mobilitat Urbana i el turisme. Un estudi des del punt de vista dels Municipis Turístics.

   Semestre: 1r.

   Objectius:

   Aquesta proposta està pensada per a tots aquells i aquelles alumnes que estiguin interessats en enfocar el seu Projecte Final de Grau en una temàtica orientada a la gestió i planificació territorial de l’activitat turística.

   Resulta impensable que el desenvolupament de l'actual sistema turístic es pugui fer sense contemplar l'existència d'una mobilitat prèviament planificada. De la correcta gestió de la mobilitat dels fluxos i les dinàmiques turístiques, dependrà el futur de l'activitat i dels seus agents, ja siguin públics o privats. És a més un dels principals temes de debat i preocupació no tan sols per les dificultats de gestionar adequadament els fluxos sinó també perquè els desplaçaments generen tota mena de contaminacions i perquè les infraestructures necessàries per a la mobilitat reporten sovint elevats costos i la seva gestió és difícil i complexa.

   L’objecte d’estudi tracta d’analitzar els Plans de Mobilitat Urbana (PMUS) de diferents municipis turístics catalans i determinar el seu grau d’implicació envers el fet turístic: mesures contra la saturació d’espais, redistribució de dels fluxos, sistemes d’acollida turística, senyalització turística, entre d’altres.

   L’anàlisi de la mobilitat i el territori turístic forma part d’una de les línies de recerca del CETT.

   Per fer-ho es planteja una metodologia qualitativa d’observació i de treball de camp que permeti recopilar aquesta informació, així com la realització d’entrevistes a responsables i tècnics de destinacions que aportin la seva visió a la temàtica d’estudi.

   Requisits:

   Al matricular-se en aquest Projecte, l’estudiant ha de complir amb els requeriments expressats a continuació:

   - L’alumne ha de pertànyer preferiblement a la menció de Direcció Turística.

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Les tutories del projecte es duran a terme el matí en un horari a concertar pel tutor almenys un cop cada dues setmanes.

   Tutor/s: DANIEL IMBERT-BOUCHARD RIBERA

  • La gestió del paisatge urbà a la ciutat de Barcelona, un cas d'estudi.

   Semestre: 1r.

   Objectius:

   Analitzar quines han estat les polítiques de gestió del paisatge urbà i les actuacions concretes realitzades a la ciutat de Barcelona des de les primeres actuacions vinculades a la campanya “Barcelona posa’t guapa” fins a l’actualitat.

   Estudiar el paper de l’Institut municipal del paisatge urbà i la qualitat de vida” i la possible vinculació de les actuacions dutes a terme amb l’èxit de la capital catalana com a destinació turística de primer nivell.

   Requisits:

   Al matricular-se en aquest Projecte, l’estudiant ha de complir amb els requeriments expressats a continuació:

   Alumnes que hagin cursat o estiguin finalitzant el Grau en Turisme (especialitat Direcció Turística)

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Una sessió presencial cada dues setmanes obligatòria amb la possibilitat d’incrementar la freqüència si el tutor ho considera necessari en algun moment.

   Tutor/s: RAMON SERRAT MULÀ

  • La contribució dels turistes al canvi climàtic: La petjada de carboni del turista de Barcelona

   Semestre: 1r.

   Objectius:

   T’has preguntat mai com afecten les teves vacances al medi ambient? Quin és l’impacte del teu vol, allotjament o activitats turístiques? L’objectiu d’aquest projecte és calcular la contribució al canvi climàtic (CC) de diferents tipologies de turisme, és a dir, la petjada de carboni associada als diferents perfils de turista (creuerista, motxiller, de luxe...) que visiten Barcelona. El projecte definirà i caracteritzarà uns quants perfils de turista tipus, i en quantificarà les pautes de consum (allotjament, activitats...) i preferències de desplaçaments per a obtenir la seva contribució al CC. El càlcul de les emissions produïdes per a cada tipologia de turista ha de permetre identificar quin són els comportaments turístics més sostenibles.

   Requisits:

   No hi ha requisits previs. És desitjable que els alumnes tinguin coneixements bàsics sobre turisme sostenible, i que siguin proactius en la formulació i desenvolupament del projectes.

   El projecte està concebut per a ser grupal (2 o 3 alumnes).

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Les tutories del projecte es duran a terme un cop cada dues setmanes.

   Tutor/s: ANNA TORRES DELGADO

  • La promoció turística a Catalunya

   Semestre: 1r.

   Objectius:

   Estudiar el tractament del tema sobre la promoció turística dels DMS a nivell d’articles i estudis acadèmics.

   Analitzar l’evolució de la promoció turística en línia que s’ha realitzat a Catalunya

   Requisits:

   Al matricular-se en aquest Projecte, l’estudiant ha de complir amb els requeriments expressats a continuació:

   de grau interessat en la promoció turística d’una marca turística internet i xarxes socials

   Domini eines internet i xarxes socials i recerca qualitativa

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Dimarts a les 17h

   Tutor/s: MERCÈ COLOM OLIVA

  • El fenomen de la turismofòbia. Anàlisi comparatiu de diverses destinacions europees.

   Semestre: 1r.

   Objectius:

   Analitzar les destinacions europees on el turisme suposa la principal preocupació dels residents i que integren la llista negra de “ciutats turismofòbiques”. L’estudi vol comparar diferents destinacions europees per esbrinar si hi ha característiques comunes en determinades que poden ser l’origen de la turismofòbia.

   Referències:

   http://www.comunicatur.info/turisme-per-primer-cop-el-problema-mes-greu-dels-barcelonins/

   http://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/places-hate-tourist-the-most-countries-ban-visitors-venice-thailand-amsterdam-japan-onsen-santorini-a7733136.html

   https://www.hosteltur.com/118136_roma-paris-barcelona-hartas-turismo.html

   Requisits:

   Al matricular-se en aquest Projecte, l’estudiant ha de complir amb els requeriments expressats a continuació:

   Interès pel tema i disponibilitat adecuada a una assignatura de 30 crèdits

   Dia i hora de les sessions presencials:

   Dimarts o Dimecres a les 12.30h.

   Tutor/s: MARTA CONILL TETUA OSCAR CASANOVAS IBAÑEZ