INICI > ORGANITZACIÓ DEL GRAU > Projecte Final
INTRODUCCIÓ

Abans de finalitzar els estudis Grau de Turisme, els estudiants  han d’elaborar i presentar un Projecte de Fi de Carrera (en endavant PFG) per tal d’assolir el títol, segons es contempla en el Pla d’Estudis.

Aquest projecte culmina la formació de l’estudiant , essent un nexe entre la seva vida acadèmica i la seva vida professional. I això és així perquè l’objectiu principal del mateix és que l’estudiant passi de rebre coneixement del sector a aportar-ne, per primer cop, ja com a observador i coneixedor d’una realitat.

En aquest sentit, aquesta guia no pretén sinó ser un element de suport, tant per l’estudiant com pel Professor-Tutor, explicitant aspectes genèrics, comuns a tot treball de recerca, així com els criteris bàsics que l’EUHT CETT, adscrita a la Universitat de Barcelona, estableix, en el benentés que cada estudi és únic i precisa d’un tractament i atenció diferencial, adequat als seus objectius i temàtica, i on el criteri del Tutor esdevé en tot moment la pauta a seguir per part de l’estudiant.

Per la presentació del projecte, cal acomplir una sèrie de requisits. Els requisits de procés, o administratius, es troben detallats a la Guia de l’Estudiant publicada al Campus Virtual insistint, en la necessitat i el deure que tenen TOTS i cadascun dels estudiants de conèixer el seu contingut.

És imprescindible que l’estudiant  assumeixi que el PFG comporta l'assoliment de 30 crèdits ECTS i per tant  implica molt sovint l’elaboració de treballs de camp que es deriven en  una important inversió de temps. S'aconsella que l'estudiant dugui  terme una planificació temporal realista i coherent amb la seva disponibilitat real, equivalent a un periode de classes semestral.

Finalment, recordem que el PFG és, i així ha de ser també percebut per part de tots els implicats, una eina útil i real de formació, en el qual l’estudiant  ha de reflectir no només la seva assimilació de coneixements, sinó la seva creativitat i capacitat de presa de decisions (des de la selecció del tema fins al plantejament d’estratègies de futur), a l’hora que esdevé un mitjà de recerca i d’increment del coneixement del sector turístic, en el que, per la seva transversalitat, tarannà canviant, i en definitiva, com a fenòmen social, encara romanen moltes àrees inexplorades.

Última modificació 07/12/2011