INICI > ORGANITZACIÓ DEL GRAU > Projecte Final > Presentació de l'assignatura
PRESENTACIÓ DE L'ASSIGNATURA
INTRODUCCIÓ

El Projecte Final de Grau (en endavant PFG) és una assignatura obligatòria i està ubicada en el darrer curs del Títol de Grau en Turisme (en endavant GT) de la EUHT CETT - UB. Es tracta d’un treball  teòric o pràctic en el que l’estudiant desenvolupa els seus interessos o motivacions professionals, entès com a un aprofundiment en l’àmbit de l’especialització triada i/o una introducció en el món de la investigació. Desprès d’una primera etapa formativa, atendrà al compromís de procurar uns continguts i objectius d’un major grau de complexitat i especificitat. La dimensió internacional i l’esperit emprenedor destaquen com a objectius que defineixen el Títol de Grau en Turisme, de la EUHT CETT – UB, i el PFG és un dels instruments fonamentals per a la consecució d’aquests objectius.

COMPETÈNCIES DEL TFG

Les principals competències que PFG pretén desenvolupar són:

Transversals:

 • Tenir iniciativa i esperit emprenedor
 • Tenir compromís ètic
 • Prendre decisions i resoldre problemes, interpretant i avaluant amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • Dominar les tècniques de la comunicació oral i escrita per la transmissió d'informació, d'idees, opinions, etc.

Específiques:

 •  Dominar els fonaments i aplicar metodologies científiques en la investigació turística.
 • Comprendre el sistema turístic mundial i el caràcter evolutiu de les característiques dels seus components.
 • Comprendre els principis del turisme i la importància dels impactes socioculturals i mediambientals que es deriven.
 • Concebre i formular polítiques i decisions pel foment de la sostenibilitat en les activitats turístiques.
 OBJECTIUS DEL TFG

L’objectiu principal del PFG  és:  avaluar el nivell de competències que l’estudiant ha assolit durant la seva formació, comprovar  la maduresa de l’estudiant, la seva capacitat per a aplicar autònomament aquestes competències  i, desenvolupar els mètode d’investigació i de resolució de problemes propis de l’àmbit de l’especialització del GT triada.  Aquesta funció, es realitza mitjançant el desenvolupament d’aprofundiment i síntesis dels coneixements i aptituds adquirits en les matèries cursades durant el GT.

Considerant la heterogeneïtat dels estudiants i les diferents potencialitats en quant al desenvolupament de la seva capacitat investigadora, es creu convenient que com a objectiu d’aprenentatge s’aconsegueixi que l’estudiant conegui quin és el procés d’un projecte de recerca, identificant al menys les fases següents:

 • Definició i delimitació de l'objectiu del treball
 • Revisió de l'estat de la qüestió: bibliografia de referència, estudis, treballs...
 • Identificació de la metodologia de treball
 • Anàlisi de la informació recollida
 • Presentació de conclusions

 

Última modificació 25/06/2013