SIQMAC
Sistema Qualitat Mediambient

Màster en Direcció d'Empreses Turístiques


MUDET

2013-14

2014-15

2015-16

Taxa de Rendiment

90,4

96,63

89,10

Taxa d'Eficiència

100,00%

99,13%

100,00%

Durada Mitjana dels Estudis

1

1,04

1

Taxa d'Abandonament

4,40%

3,90%

----

Taxa de Graduació

95,60%

93,40%

70,80%Taxa de Graduació: Percentatge d'alumnes de la cohort que han completat el 100% dels crèdits necessaris per finalitzar els estudis en com a màxim un any més del temps establert al pla d'estudis origen (t+1).


Taxa d'Eficiència: Relació percentual entre el nombre total de crèdits establerts en el pla d’estudis i el nombre total de crèdits en què s’han hagut de matricular al llarg dels seus estudis el conjunt d’estudiants graduats en un determinat curs acadèmic.

Taxa de Rendiment: Percentatge de crèdits ordinaris superats respecte del total de crèdits ordinaris matriculats pel conjunt d’estudiants matriculats a l’ensenyament.

Taxa d'Abandonament Inicial: Percentatge d'alumnes de nou accés que abandonen els estudis en el primer any de carrera i no es matriculen a l’any següent

Taxa d'Abandonament: Percentatge d'alumnes que sense haver completat el 100% dels crèdits necessaris per finalitzar els estudis no s'han matriculat a l'ensenyament el curs en el qual havien de completar els estudis segons el pla d'estudis ni el curs següent. És a dir si t és el temps establert al pla d'estudis origen percentatge d'alumnes que no havent finalitzat els estudis no s'han matriculat el curs t ni el curs t+1.