SIQMAC
Sistema Qualitat Mediambient

Model de Gestió


El model de gestió del SIQMAC està basat en la gestió per processos, un sistema interrelacionat de processos definits orientats a generar valor afegit dels productes i serveis que s’ofereixen al CETT  i a la satisfacció dels grups d’interès.  

Per al desenvolupament i implantació de les activitats dels processos , el sistema consta d’una estructura documental específica que es fonamenta en el, Mapa de Processos , Manual de Processos i  en el Manual de Qualitat i Medi Ambient del CETT que engloba els Procediments Generals de Grup (PGG), Procediments Generals de Formació ( PGF) i els Procediments Específics de les Unitats de Negoci (PE), així com altra informació documentada derivada dels mateixos.

La revisió i millora dels processos està basada en el model PDCA, mecanisme per el qual s’articula la identificació de millores, la planificació, l’execució i l’avaluació de les accions per a garantir la qualitat dels programes formatius, la docència i la prestació de serveis del Grup:


  • P: planificar. Descriure el problema, determinar-ne les causes i desenvolupar les accions.
  • D: fer. Realitzar, és a dir, posar en marxa l’acció de millora.
  • C: comprovar. Mesurar els resultats i reconèixer les desviacions respecte a l’objectiu.
  • A: actuar. Cercar noves solucions i continuar desenvolupant la solució.