Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente

0


 

 El Grup CETT ha establert, documentat, implementat i manté un Sistema de Gestió Integrat de Qualitat i Medi Ambient (SIQMAC) i millora contínuament la seva eficàcia d’acord amb els requisits de la norma.

·         Determina els processos necessaris per al SIQMAC i la seva aplicació a través de l’organització, identificant la seva seqüència i interacció per al desenvolupament de les seves activitats a través del mapa de processos i les fitxes de processos,  l'enfocament a processos és l’element bàsic del SIQMAC.   

·         Determina i aplica els criteris i mètodes, assigna els recursos per assegurar la operació de les activitats eficaces i el control dels processos

·         Assigna les responsabilitats i autoritats per als processos.

·         Gestió dels riscos i oportunitats i oportunitats

 

El model de gestió del SIQMAC està basat en la gestió per processos, la seva aplicació, conjuntament amb la utilització dels mecanismes i eines previstos, permet satisfer les necessitats dels grups d’interès del Grup CETT.

El sistema es manté i millora continuament mitjantçant l’aplicació de la política de qualitat mediambient i responsabilitat social,  els objectius de qualitat, el tractament dels resultats de les auditories, l’anàlisi de les dades, la medició de la satisfacció dels grups d’interès, les accions de millora i la Revisió per la Direcció.

 

La revisió i millora dels processos està basade en el model PDCA :

-        P: planificar (plan). Descriure el problema, determinar-ne les causes i desenvolupar les accions.

-        D: fer (do). Realitzar, és a dir, posar en marxa l’acció de millora.

-        C: comprovar (check). Mesurar els resultats i reconèixer les desviacions respecte a l’objectiu.

-        A: actuar (act). Cercar noves solucions i continuar desenvolupant la solució.