Seguimiento


El marc legal vigent estableix que les agències d'avaluació de la qualitat han de fer un seguiment dels títols registrats, basant-se en la informació pública disponible, fins al moment en què s'hagin de sotmetre a l'avaluació per renovar-ne l'acreditació.

El seguiment té dos objectius fonamentals: 

  • ser una eina útil per a la gestió de la universitat, que permeti l'avaluació del desenvolupament dels seus ensenyaments a partir de l'anàlisi de dades i indicadors, i l'elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols i el seu desenvolupament ordinari; 
  • ser, juntament amb la visita externa als centres, una font d'evidències per al procés d'acreditació de les titulacions.
L'EUHT CETT-UB té establert un Sistema de Gestió per al Seguiment dels Processos Acadèmics de les seves titulacions 

A continuació es relacionen els documents generats des de la seva implantació per a cadascuna de les titulacions de referència: TITULACIONS PRÒPIES