Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente

ISO 9001La nostra escola té establert un sistema propi de qualitat certificat per AENOR conforme segueix les directrius de la normativa internacional ISO 9001: 2008. En el desenvolupament de la revisió del sistema actual en el seu procés d'adaptació al programa AUDIT, s'ha considerat com a referent el Sistema de Garantia de Interna de Qualitat de la Universitat de Barcelona, ​​sobretot pel que fa a la definició dels indicadors, adaptant els procediments a les particularitats de gestió organitzativa d'un centre adscrit.

En referència al procediment d'avaluació i millora de la qualitat de l'ensenyament i professorat, el sistema es fonamenti en:

• La realització d'enquestes als alumnes sobre la qualitat del procés formatiu i l'actuació docent.
• L'anàlisi dels indicadors del procés formatiu: taxa d'èxit i de rendiment, canvis de classe, cancel·lació de classes, principalment.
• La realització per part del cap d'estudis d'informes finals sobre els objectius assolits i el seu grau de satisfacció.
• La realització d'entrevistes i enquestes amb les empreses del sector.

Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat ER-0349/2002