ISO 9001


La nostra escola té establert un sistema propi de qualitat certificat per AENOR conforme segueix les directrius de la normativa internacional ISO 9001. En el desenvolupament de la revisió del sistema actual en el seu procés d'adaptació al programa AUDIT, s'ha considerat com a referent el Sistema de Garantia de Interna de Qualitat de la Universitat de Barcelona, ​​sobretot pel que fa a la definició dels indicadors, adaptant els procediments a les particularitats de gestió organitzativa d'un centre adscrit.


      

      

 

 

Ensenyament i professoratEn referència al procediment d'avaluació i millora de la qualitat de l'ensenyament i professorat, el sistema es fonamenti en:

  • La realització d'enquestes als alumnes sobre la qualitat del procés formatiu i l'actuació docent.

  • L'anàlisi dels indicadors del procés formatiu: taxa d'èxit i de rendiment, canvis de classe, cancel·lació de classes, principalment.

  • La realització per part del cap d'estudis d'informes finals sobre els objectius assolits i el seu grau de satisfacció.

  • La realització d'entrevistes i enquestes amb les empreses del sector.

                                     

 

Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat ER-0349/2002