LÍNIA TEMÀTICA 1

Ponència 1: Gestió sostenible i responsable de les destinacions turístiques

El turisme és avui un vector econòmic estructural i un element revitalitzador de les ciutats i territoris. En aquest context, cal una gestió eficient i intel·ligent del coneixement territorial que faciliti la presa de decisions i un millor encaix de l’activitat turística en les estructures preexistents. La gestió sostenible i responsable de les destinacions turístiques passa avui per promoure un desenvolupament sostenible urbà i territorial, de responsabilitat social i cultural, que inclogui tant les necessitats de la població com els reptes i les limitacions ambientals. 

La ponència centra l'atenció en els conceptes teòrics, les tècniques i els instruments que contribueixen a dissenyar models de gestió integrals, coordinats, responsables i eficients des del punt de vista dels escenaris turístics. La gestió sostenible i responsable ha de servir per dissenyar models de destinacions turístiques accessibles i de qualitat que permetin millorar la seva competitivitat i assegurar la seva viabilitat a llarg termini.

Temes d’interès:
  • Turisme sostenible
  • Turisme responsable
  • Governança i eficiència en turisme
  • Responsabilitat social empresarial - corporativa
  • Instruments de regulació i autoregulació de fluxos turístics
  • Revalorització de la identitat i la cultura a través de recursos gastronòmics
  • Gestió de la diferència 
  • La captació de nous mercats
  • Generació de coneixement per a la presa de decisions
  • Estudi de casos: bones pràctiques i models d'èxit