Què és el VSMA?El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió.


Context

L'any 1999 els ministres responsables de l'educació superior a Europa signen la Declaració de Bolonya, que estableix les bases per fer realitat l'any 2010 l'Espai europeu d'educació superior (EEES). Els països signants acorden:

  1. Adoptar un sistema de títols fàcilment comprensible i comparable.
  2. Adoptar un sistema basat en tres cicles: grau, màster i doctorat (aquests darrers agrupats, de vegades, en programes de postgrau).
  3. Establir un sistema de crèdits comparable (ECTS) per promocionar una mobilitat més àmplia.
  4. Promoure la mobilitat de l'estudiantat, el professorat i el personal d'administració.
  5. Promoure la cooperació europea per tal de garantir la qualitat i desenvolupar criteris i metodologies comparables d'avaluació.

L'any 2007 es concreta l'aplicació del pla Bolonya a Espanya amb l'aprovació del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol (veure text refós per AQU Catalunya d'ambdós Reials decrets). En aquest s'estableix una nova estructura per a les titulacions universitàries oficials per convergir amb els principis de l'EEES. Les principals novetats que aporten són les següents:Processos