VSMA Framework
Accreditation >

Què és el procés d'Acreditació

Photography from: Què és el procés d"Acreditació | SIQMAC Académico


El procés d'Acreditació de les Titulacions Universitàries


El procés d'acreditació pot ser entés com un procés o un acte de caràcter administratiu que respon a un mandat legal i que oficialitza o legalitza les credencials acadèmiques (títols) atorgades als estudiants universitaris.

La raó última de l'ACREDITACIÓ és assegurar a l'usuari que els programes formatius oferts per les institucions universitàries reuneixen no tan sols els requisits formals o d'índole administrativa regulats per l'autoritat, sinó que el "nivell formatiu" assolit pels seus graduats correspon al certificat per la institució.

En definitiva, un programa d’estudis acreditat ha d’haver demostrat:


 • Que compleix els requisits legals establerts per l’autoritat competent (denominació del títol, nombre de crèdits ECTS, estructura del pla d’estudis, requisits i criteris d’accés, etc.).
 • Que la seva proposta acadèmica respon, en termes del perfil de competències establert, a allò que s’explicita en el MECES d’acord amb el nivell del títol (grau, màster, doctorat), i també a l’actualització i la pertinència del coneixement disciplinari que el sustenta.
 • Que ha estat desenvolupat amb els recursos adequats de professorat, serveis de suport a l’aprenentatge i infraestructures i recursos materials.
 • Que  les  certificacions atorgades (qualificacions de  les  matèries i  títol)  responen a procediments pertinents i adequats d’avaluació dels assoliments dels estudiants, que al seu torn posen de manifest el nivell de qualitat exigit. 
 • Que les trajectòries acadèmiques de progrés i graduació, i també d’ocupabilitat, de les persones graduades es corresponen amb les característiques dels estudiants i amb la potencialitat del context laboral.
 • Que disposa d’uns mecanismes de garantia interna que asseguren una anàlisi periòdica del procés formatiu orientada a la millora contínua de la formació dels seus estudiants.


Dins del procés de VSMA, la normativa del Sistema Universitari estableix que qualsevol titulació que hagi estat Verificada per a la seva implantació i impartició, s'ha de sometre a un procés d'Acreditació en els plaços següents:
 • Sis anys en el cas de titulacions de Grau i Doctorat
 • Quatre anys en el cas de Màsters Universitaris
Per a dur a terme aquest procés d'avaluació AQU Catalunya compta amb la participació de persones expertes en els diferents camps de coneixement que formen el que s'anomena Comissió Específica d'Acreditació (CEA).

Aquestes comissions tenen la responsabilitat de la Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació de titulacions oficials.

S'ha establert cinc comissions de caràcter permanent:

- Arts i Humanitats
- Ciències Socials i Jurídiques
- Ciències
- Ciències de la Salut
- Enginyeria i Arquitectura

La seva funció principal en el procés d'acreditació és emetre l'Informe d'Acreditació (IdA). Per a l'elaboració d'aquest informe la Comissió d'Acreditació delega part de les funcions del procés al CAE (Comitè d'Avaluació Externa), Comitè que visita la institució i elabora un informe d'avaluació externa.

La composició del CAE és la següent:
 • President/a
 • Un vocal acadèmic per a cada un dels àmbits de coneixement del centre
 • Una persona de reconegut mèrit professional
 • Un/a estudiant de l'àmbit de coneixement del Centre
 • Un/a secretari/a especialista en metodologia.

Funcions:

 • Avaluar individualment la documentació (evidències) que el centre hagi preparat per al procés d'avaluació externa.
 • Visita prèvia del President/a i el secretari/a del CAE per tal de planificar la visita i resoldre dubtes sobre la documentació aportada.
 • Preparació de la visita per a la posada en comú del CAE de la informació analitzada i determinar les qüestions a plantejar en el moment de la visita.
 • Desenvolupar la visita al Centre
 • Elaboració de l'informe d'avaluació externa.

A continuació es presenta un video que mostra els principals punts del procés d'acreditació per a les titulacions universitàries