VSMA Framework
Validation ex-ante assessment >

Màster en Direcció d'Empreses Turístiques. Relació de Competències

Competències Bàsiques

CB6

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB7

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats

CB8

Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

CB9

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustentan¿ a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

CB10

Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències Generals

CG1

Orientar-se al negoci.

CG2

Treballar en Equip

CG3

Emprendre projectes innovadors.

CG4

Exercir el lideratge

CG5

Aplicar les tècniques de comunicació necessàries per a la transmissió eficaç d'idees, opinions, coneixements, etc.

CG6

Identificar, plantejar o solucionar un problema de manera rellevant i creativa, interpretant i avaluant amb esperit crític els resultats obtinguts.


 Competències Específiques


CE1

Definir les polítiques necessàries per a la consecució dels objectius derivats de l'anàlisi estratègic de l'empresa

CE2

Dissenyar i implementar estratègies comercials i de comunicació que donin resposta a les noves oportunitats de negoci emergents en el sector.

CE3

Incorporar les noves tecnologies de la informació i comunicació en el desenvolupament de nous models de gestió i comercialització que enforteixin la competitivitat de les empreses i organitzacions turístiques.

CE4

Optimitzar la gestió dels recursos econòmics i financers dels projectes turístics empresos

CE5

Gestionar la qualitat dels productes i serveis turístics, utilitzant les diferents eines, sistemes i normes de qualitat i medi ambient disponibles.

CE6

Establir estratègies de desenvolupament sostenible a les empreses i les destinacions turístiques, amb la incorporació de les variables ambientals.

CE7

Planificar, coordinar i controlar els processos organitzatius i de servei en totes les àrees d'un esdeveniment.

CE8

Desenvolupar un procés efectiu de negociació amb els proveïdors

CE9

Aplicar el marc polític, legal i institucional que regula les empreses i les activitats i projectes turístics.