ModificaciónEl Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions oficials (Marc VSMA), aprovat pel Consell de Direcció d'AQU Catalunya el 2 de juliol de 2010, estableix que les propostes de modificació dels títols només poden ser fruit del procés de seguiment i, per tant, són el resultat natural i esperat d'aquest procés. Per aquest motiu cada títol oficial només es pot sotmetre al procés de modificació, com a màxim, un cop cada curs acadèmic.

La sol·licitud de canvis en els títols universitaris duta a terme a través del procés de modificació comporta la introducció a l'aplicació informàtica del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, de tota la memòria actualitzada i vigent.

Els possibles canvis en els títols universitaris es poden classificar en funció de la seva tipologia:

Modificacions no substancials: canvis menors que milloren el títol i que la universitat pot implantar com a resultat del procés de seguiment. Aquests canvis es recullen en els informes de seguiment i s'incorporen a la memòria del títol quan s'hagi de sotmetre a un procés de modificació.

Modificacions substancials: canvis en el títol verificat que comporten alteracions en la seva estructura o en la seva naturalesa i objectius. A la vegada es poden classificar en dues tipologies:

a) Autoritzables: canvis que afecten a l'estructura del títol però no suposen un canvi en la seva naturalesa i objectius. Aquests canvis se sol·liciten a través del procés de modificació.

b) No autoritzables: canvis substancials que afecten la naturalesa i objectius del títol verificat i no es poden sol·licitar a través del procés de modificació. Aquests canvis només es poden fer efectius sol·licitant la verificació d'un nou títol i extingint el títol implantat.


Per a més informació....