Verificación

Les propostes de noves titulacions oficials s'han de sotmetre a un procés d'avaluació prèvia: la verificació. 


En aquest procés, les agències de qualitat emeten un informe d'avaluació vinculant per al Consell d'Universitats, que és l'òrgan responsable de la verificació.

A continuació es relacionen les diferents titulacions oficials ofertades per l'EUHT CETT-UB amb l'accés a:

- Memòria de la Titulació Verificada
- Informe Agència de Qualitat
- Document de Verificació del Consell de Coordinació 


 

Memòria Verificació

Informe Verificació

Resolució Consell Universitats

GRAU DE TURISME

X

X

X

GRAU DE CIÈNCIES CULINÀRIES I GASTRONÒMIQUES

X

X

X

MÀSTER EN INNOVACIÓ EN LA GESTIÓ TURÍSTICA

X

X

X

MÀSTER EN DIRECCIÓ HOTELERA I DE RESTAURACIÓ

X

X

X

MÀSTER EN DIRECCIÓ D’EMPRESES TURÍSTIQUES

X

X

X