Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques: Relació de Competències


Competències Bàsiques


CB1

Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en unaàrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi

CB2

Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

CB3

Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

CB4

Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5

Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències Generals

CG1

Ser capaç de desenvolupar-se en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions

CG2

Realitzar un esforç addicional per assolir una meta o objectiu, emprenent nous reptes, projectes ....

CG3

Resoldre situacions amb iniciativa i autonomia, incorporant un esperit creatiu i innovador

CG4

Implementar, gestionar i avaluar sistemes de qualitat i de gestió mediambiental de prevenció de riscos.

CG5

Organitzar i coordinar equips de treball, assumint el lideratge i aportant solucions a possibles conflictes grupals

CG6

Respondre a necessitats i expectatives dels clients

CG7

Gestionar moments de pressió de l'entorn laboral

CG8

Formular hipòtesis, recollir i interpretar informació seguint el mètode científic.

CG9

Utilitzar la potencialitat de les tecnologies de la informació i la comunicació per a una gestió eficient de l'entorn de treball

CG10

Comunicar-se de manera oral i escrita en la llengua anglesa, utilitzant amb correcció el vocabulari propi de l'àmbit de la restauració

Competències Específiques

CE01

Analitzar l'impacte de la cultura gastronòmica i vitivinícola com a fenomen turístic

CE02

Identificar i executar les elaboracions més signicativas del mapa gastronòmic mundial

CE03

Organitzar, desenvolupar i avaluar els processos de producció culinària, muntatges i dissenys de plats

CE04

Saber liderar el disseny de la creació d'un espai culinari, tenint en compte l'optimització de la producció i la normativa legal sanitària

CE05

Aplicar les tècniques culinàries de vanguarda aportant valor i nous conceptes al disseny de l'oferta gastronòmica

CE06

Interpretar els processos d'elaboració de begudes i identificar els descriptors organolèptics mitjançant el tast sensorial

CE07

Identificar i classificar les diferents famílies de productes alimentaris elaborats i no elaborats per a l'aplicació culinària

CE08

Utilitzar els processos culinaris de producció i processos bàsics d'elaboració, transformació i conservació dels aliments d'origen animal i vegetal.

CE09

Reconèixer les propietats organolèptiques dels aliments, per la seva interacció i combinació en l'aplicació gastronòmica

CE10

Identificar la procedència geogràfica dels aliments i la influència dels factors locals en la seva producció.

CE11

Interpretar i aplicar la normativa de seguretat alimentària en àmbits culinaris

CE12

Entendre la importància de l'alimentació com un factor condicionant de l'estat de salut i qualitat de vida de la població

CE13

Interpretar i aplicar en les tècniques culinàries la composició, el valor nutritiu i les propietats funcionals dels diferents grups d'aliments, així com en l'atenció de col·lectius amb necessitats especials

CE14

Comprendre les estructures químiques, propietats i transformacions dels components dels aliments

CE15

Aplicar les tècniques, mètodes i instruments utilitzats per a l'anàlisi químic, bioquímic, físic i sensorial dels aliments

CE16

Informar i assessorar científicament i tècnicament la indústria alimentària i als consumidors per dissenyar estratègies d'intervenció i formació en l'àmbit de la ciència culinària i gastronòmica.

CE17

Interpretar la informació rellevant a nivell econòmic-financer de les empreses de restauració, per tal de realitzar el diagnòstic i control adequat i adoptar mesures correctores susceptibles d'aplicar per garantir la sostenibilitat del negoci.

CE18

Entendre el marc legal i interpretar els textos jurídics que apliquen al desenvolupament de l'activitat empresarial de l'àmbit de la restauració.

CE19

Comprendre la necessitat d'una adequada planificació i gestió de les persones, aplicant les tècniques de gestió organitzacional.

CE20

Dissenyar els processos de producció culinària determinant l'estructura organitzativa i els recursos necessaris, tenint en compte els objectius de l'empresa.

CE21

Desenvolupar nous processos i productes, generant noves oportunitats en l'àmbit culinari i gastronòmic

CE22

Distingir i aplicar la documentació relacionada amb les unitats de producció de cuina, per a realitzar controls pressupostaris, informes ....

CE23

Elaborar, controlar i cooperar en la planificació de menús i dietes adaptades a les col·lectivitats i indústria alimentària

CE24

Reconèixer i aplicar les principals operacions bàsiques dels processos industrials per garantir el control de processos i de productes destinats al consum humà

CE25

Conèixer les propietats físiques, químiques i nutritives de les matèries primeres i dels aliments