Màster en Direcció Hotelera i de Restauració. Relació de Competències

Competències Bàsiques

CB6

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB7

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats

CB8

Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

CB9

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustentan¿ a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

CB10

Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències Generals

CG1

Orientar-se al negoci.

CG2

Treballar en Equip

CG3

Emprendre projectes innovadors.

CG4

Exercir el lideratge

CG5

Aplicar les tècniques de comunicació necessàries per a la transmissió eficaç d'idees, opinions, coneixements, etc.

CG6

Identificar, plantejar o solucionar un problema de manera rellevant i creativa, interpretant i avaluant amb esperit crític els resultats obtinguts.

 

Competències Específiques


CE1

Dissenyar i implementar estratègies comercials que donin resposta a les noves oportunitats de negoci emergents en el sector

CE2

Coordinar i conduir l'activitat comercial a les empreses hoteleres i de restauració.

CE3

Adaptar l'estil de direcció als diferents contextos situacionals de l'empresa.

CE4

Optimitzar la gestió dels recursos econòmics i financers en les empreses hoteleres i de restauració

CE5

Avaluar inversions i prendre decisions sobre nous projectes, gestionant i controlant els riscos associats

CE6

Definir les polítiques necessàries per a la consecució dels objectius derivats de l'anàlisi estratègica de l'empresa.

CE7

Planificar, coordinar i controlar els processos organitzatius i de servei en totes les àrees de gestió de les organitzacions hoteleres i de restauració

CE8

Desenvolupar les habilitats digitals necessàries per a la gestió de la informació en l'àmbit de la direcció d'empreses