Màster en Innovació en la Gestió Turística. Relació de Competències

Competències Bàsiques

CB6

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB7

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats

CB8

Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

CB9

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustentan¿ a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

CB10

Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències Generals

CG0

Parlar bé en públic

CG2

Treballar en equip

CG3

Tenir iniciativa i esperit emprenedor

CG4

Tenir compromís ètic

CG6

Identificar, plantejar o solucionar un problema de manera rellevant i creativa, interpretant i avaluant amb esperit crític els resultats obtinguts.

CG6

Aplicar les tècniques de comunicació per a la transmissió eficaç d'idees, opinions, coneixements, etc.

 

Competències Específiques

CE0

Dominar els fonaments i aplicar les metodologies científiques en la investigació turística

CE1

Comprendre els principis del turisme i del patrimoni cultural i la importància de l'impacte sociocultural i mediambiental que se'n deriven.

CE2

Comprendre la destinació turística com a sistema on interaccionen multitud de variables i factors de manera integral.

CE3

Desenvolupar i aplicar mètodes i instruments innovadors de planificació territorial, de gestió de destinacions turístiques i de gestió d'espais patrimonials.

CE4

Disseny nyar el procés de planificació estratègica de la destinació turística.

CE5

Conèixer les polítiques i els sistemes d'organització més innovadors per a una governança competitiva de les destinacions turístiques.

CE6

Analitzar i avaluar el potencial turístic dels recursos culturals, gastronòmics i del territori per al disseny de productes, serveis i projectes innovadors.

CE7

Planificar i desenvolupar estratègies i accions de venda i comunicació de projectes turístics

CE8

Dominar els fonaments i les tècniques de la didàctica del patrimoni i aplicar-la a l'àmbit turístic.

CE9

Identificar i desenvolupar aplicacions gastronòmiques innovadores

CE10

Desenvolupar noves ofertes de restauració

CE11

Analitzar i aplicar les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els diferents àmbits del sector turístic.

CE12

Transformar idees i coneixements en valor per al client generant resultats sostenibles per a les organitzacions turístiques i la societat