anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Crèdits màxims i mínims

La normativa de permanència estableix que l'estudiant pot matricular entre un mínim de 18 crèdits i un màxim de 60 crèdits nous. S'autoritza una matrícula superior a 60 crèdits amb un màxim de 75 crèdits a tot aquell estudiant que no estigui cursant un any de gràcia, tenint en compte que com a màxim 60 poden ser crèdits nous.

Excepcionalment i, quan estigui justificat, el Director de l'EUHT CETT-UB, pot autorizar una matrícula superior a 75 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic (màxim 60 crèdits nous). En aquest cas l'estudiant haurà de presentar una instància escrita.

En qualsevol cas l’estudiant que a l’inici del curs tingui pendent per a finalitzar la carrera un màxim del 10% dels crèdits (24 cr),haurà de matricular-los tots i podrà sol.licitar una convocatòria extraordinària d'aquestes assignatures, independentment del semestre que estigui ofertada. Aquesta sol.licitud únicament es pot tramitar en la matriculació d'inici de curs.

Alumnes finalitzadors consultar la Normativa.