anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

La Defensa del Projecte


DEFENSA DEL PROJECTE

La normativa del Ministeri d’Educació estableix que tot Treball Final de Grau ha de contemplar una defensa. En aquest sentit l’EUHT CETT-UB contempla la possibilitat de defensar el Treball realitzat a partir de dos modalitats diferents i excloents:

A. Defensa Virtual

B. Defensa Presencial

La defensa del treball suposa una part de l’avaluació de l’assignatura i el tutor té la potestat de decidir a quina de les dues opcions s’acull el Projecte per a la seva avaluació, considerant que la Defensa Presencial és considera un “mèrit” i per tant gaudeix d’un pes específic superior a la Virtual.

Tres setmanes abans de la data de lliurament dels Projectes, el Tutor corresponent comunica al Responsable dels Projectes Finals de Grau el tipus de Defensa.

Per a la Defensa de qualsevol PFG, es constituirà un Tribunal Avaluador format per 2/3 persones amb la responsabilitat de valorar el treball fet a partir de la informació proporcionada durant la Defensa del Treball.

A continuació s’especifica quins són els paràmetres a contemplar per a cadascuna de les defenses:

A. Virtual

La Defensa Virtual implicarà la publicació en un espai del Campus Virtual de l’article, el treball complert, (tots 2 en format PDF), la presentació en power point  amb àudio segons els paràmetres especificats a tal efecte durant un període de temps limitat (una setmana), a fi de que el Tribunal Avaluador i la resta de la Comunitat Universitària puguin plantejar en forma de fòrum totes aquelles preguntes, dubtes o aclariments que considerin convenients respecte al treball presentat.

Els autors del Treball, han de donar resposta obligatoriament a les consultes plantejades pels avaluadors (i opcionalment a les demés) durant aquest període i els membres del Tribunal disposen d’una plantilla per a recollir les seves impressions per a l’avaluació d’aquest procés.

B. Presencial

La Defensa Presencial implica una presentació pública del treball realitzat durant 10 minuts, disposant de 10 minuts més per a que puguin ser plantejades les qüestions i aclariments que es considerin convenients.

Cal tenir present que, a fi de ser coherents amb els objectius d’aprenentatge plantejats, la presentació ha de contemplar l’exposició de:

  • Definició i delimitació de l’objectiu del treball (OBJECTIUS)
  • Revisió de l’estat de la qüestió: bibliografia de referència, estudis, treballs... (MARC TEÒRIC)
  • Identificació de la metodologia de treball (MÈTODE D’ESTUDI)
  • Anàlisi de la informació recollida (ANÀLISI DE RESULTATS)
  • Presentació de conclusions. (COMUNICACIÓ RESULTATS)

A fi de facilitar el procés de les presentacions, aquestes s’organitzaran en 1-2 dies al final de cada semestre.