anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Projecte Final de Grau


Abans de finalitzar els estudis Grau de Turisme, els estudiants  han d’elaborar i presentar un Projecte de Fi de Grau (en endavant PFG) per tal d’assolir el títol, segons es contempla en el Pla d’Estudis. 

Aquest projecte culmina la formació de l’estudiant, essent un nexe entre la seva vida acadèmica i la seva vida professional. I això és així perquè l’objectiu principal del mateix és que l’estudiant passi de rebre coneixement del sector a aportar-ne, per primer cop, ja com a observador i coneixedor d’una realitat.

En aquest sentit, aquesta guia no pretén sinó ser un element de suport, tant per l’estudiant com pel Professor-Tutor, explicitant aspectes genèrics, comuns a tot treball de recerca, així com els criteris bàsics que l’EUHT CETT, adscrita a la Universitat de Barcelona, estableix, en el benentés que cada estudi és únic i precisa d’un tractament i atenció diferencial, adequat als seus objectius i temàtica, i on el criteri del Tutor esdevé en tot moment la pauta a seguir per part de l’estudiant. 

Per la presentació del projecte, cal acomplir una sèrie de requisits. Els requisits de procés, o administratius, es troben detallats en els següents apartats, en la necessitat i el deure que tenen TOTS i cadascun dels estudiants de conèixer el seu contingut. 

És imprescindible que l’estudiant  assumeixi que el PFG comporta l'assoliment de 30 crèdits ECTS i per tant  implica molt sovint l’elaboració de treballs de camp que es deriven en  una important inversió de temps. S'aconsella que l'estudiant dugui  terme una planificació temporal realista i coherent amb la seva disponibilitat real, equivalent a un periode de classes semestral.

Finalment, recordem que el PFG és, i així ha de ser també percebut per part de tots els implicats, una eina útil i real de formació, en el qual l’estudiant  ha de reflectir no només la seva assimilació de coneixements, sinó la seva creativitat i capacitat de presa de decisions (des de la selecció del tema fins al plantejament d’estratègies de futur), a l’hora que esdevé un mitjà de recerca i d’increment del coneixement del sector turístic, en el que, per la seva transversalitat, tarannà canviant, i en definitiva, com a fenòmen social, encara romanen moltes àrees inexplorades.