anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Règim disciplinari EUHT CETT-UB


A continuació es relacionen les punts amb els que es pretén establir uns criteris de convivència a respectar per a tots els membres matriculats en en estudis universitaris de l'EUHT CETT-UB, articulant una resposta institucional a totes aquelles actuacions que puguin posar en perill aquesta convivència.

Aquesta normativa té l'objectiu d'advertir i corregir; i tan sols en casos d’infracció molt greu, es contempla la possibilitat d'expulsar definitivament a l'alumne del Centre.

Aquest règim disciplinari ha estat aprovat pels Directors de Formació.CONSIDERACIONS GENERALS:

a) Les infraccions es classifiquen en:

a. Insfraccions molt greus.

b. Infraccions greus.

c. Infraccions lleus.

b) Les conductes que siguin sancionables han d'estar realitzades intencionalment o, almenys per imprudència greu.

c) Totes les infraccions comeses i sancions imposades quedaran registrades i incorporades a l'expedient acadèmic de l'alumne en qüestió.CONSIDERACIÓ DE LES INFRACCIONS:

a) Tindran la consideració d’infraccions molt greus els comportaments que pertorbin de manera molt notable l’ordre del centre i, específicament les següents:

a. L'agressió verbal o física a qualsevol membre de la comunitat del CETT.

b. La sostracció o danys causats intencionadament a les instal•lacions, béns mobles i/o immobles del Grup CETT.

c. La tinença o consum de drogues il•legals o estar sota els efectes de drogues, begudes alcohòliques o d’altres anàlogues; així com la distribució o venda d'aquestes substàncies dins les instal•lacions del centre.

d. La distribució de qualsevol gravació en àudio o vídeo d’alguna activitat didàctica o d’algun membre de la comunitat del CETT.

e. La suplantació de personalitat en actes acadèmics.

f. L’acumulació de 3 infraccions greus durant tota l’estada acadèmica dels estudis cursats en el moment de la infracció.


b) Tindran la consideració d’infraccions greus,  els comportaments que pertorbin de manera notable l’ordre del centre i, específicament les següents:

a. Qualsevol acte que pertorbi de forma considerable l'ordre acadèmic dins i fora de les aules.

b. La insubordinació contra els personal acadèmic o contra els professors.

c. La falsificació, sostracció o destrucció de documents acadèmics o administratius i la utilització de documents falsos davant dels òrgans del Centre.

d. Danys materials greus causats a les instal•lacions del Grup CETT, i/o danys immaterials així com la publicació de comentaris i/o informacions que puguin atemptar contra la reputació del Centre i/o contra la dignitat de qualsevol membre de la comunitat del CETT.

e. Fumar a l'interior de qualsevol dels edificis que configuren el Grup CETT, incloent les portes d'accés de l'edifici de formació.

f. L’intent d’obtenir millors resultats acadèmics utilitzant mètodes no lícits.

g. L’apropiació dels fons bibliogràfics o instruments educatius.

h. La gravació en àudio o vídeo d’alguna activitat didàctica o d’algun membre de la comunitat del CETT.

i. La manca de respecte a qualsevol membre de la Comunitat del CETT; així com menystenir o exagerar l'aportació d'una persona en els treballs o en les activitats acadèmiques plurals.

j. L’acumulació de 3 infraccions lleus durant el curs acadèmic dels estudis cursats en el moment de la infracció.


c) Tindran la consideració d’infraccions lleus, les que no són considerades com a molt greus o greus, i específicament les següents: 

a. Qualsevol acte d’indisciplina, injúria o ofensa greu.

b. Menjar a les aules o instal•lacions acadèmiques d'ús comunitari (Centre de Recursos, aules informàtica...).

c. La utilització de mòbils o qualsevol tecnologia dins les aules o espais didàctics per a finalitats no didàctiques.

d. Qualsevol acte injustificat que pertorbi lleument el normal desenvolupament de les activitats del Centre ( sorolls als passadissos, jugar, córrer, cridar...etc).

e. La impuntualitat a les classes excepte si hi ha una autorització prèvia del professor o és degut a causes justificades.

f. Són infraccions lleus les que no són qualificades com a greus o molt greus i aquelles que així puguin ser considerades pel Coordinador d’Estudis.

En el moment de la comissió de qualsevol infracció lleu, els professors tindran la potestat de no admetre l’alumne a classe o sol•licitar-li que abandoni la classe.

En el cas de desobediència per part de l’alumne, el professor ho comunicarà al Coordinador d’Estudis qui emprendrà les mesures necessàries.


COMUNICACIÓ DE LES INFRACCIONS:

El/la professor/a o responsable acadèmic comunicarà per escrit les infraccions comeses a la secretaria acadèmica i a Coordinació d’Estudis; per iniciar els tràmits per determinar la sanció corresponent.

La secretaria acadèmica comunicarà a l’alumne la constància de la comissió de la infracció a l’expedient.


SANCIONS APLICABLES I ÒRGAN QUE LES IMPOSA:

a) Sancions corresponents a les infraccions molt greus:

Les infraccions molt greus seran sancionades amb l'expulsió, temporal o definitiva, del CETT amb la pèrdua dels drets de matrícula. 
Aquestes infraccions seran imposades per la Direcció de l’EUHT CETT-UB després de fer una valoració amb el Coordinador d’Estudis.

b) Sancions corresponents a les infraccions greus:

Les infraccions greus seran sancionades amb la impossibilitat d'accedir a determinats serveis del CETT en funció de la gravetat de la infracció: la participació en programes de mobilitat promoguts pel centre (Erasmus, Sèneca, Stages...), l'accés a beques de la Fundació Gaspar Espuña-CETT,  l'accés a la Borsa de Treball del CETT... 
També podran ser sancionades amb el suspens automàtic de l’assignatura.
Aquestes infraccions seran imposades per Coordinació d’Estudis; o Direcció de l’EUHT CETT-UB, si s’escau.

c) Sancions corresponents a les infraccions lleus:

Les infraccions lleus seran sancionades amb una amonestació per escrit  a l'alumne que constarà a l’expedient.

Aquetes infraccions podran ser imposades per la Direcció, Coordinació d’Estudis, Professorat, i/o qualsevol responsable acadèmic de l’EUHT CETT-UB.


PROCEDIMENT:

Coordinació d’Estudis tramitarà l’expedient de la infracció i la imposició de la sanció corresponent. La secretaria acadèmica comunicarà a l’alumne la constància de la infracció a l’expedient.

L’alumne disposarà de 10 dies per a fer les al•legacions que cregui oportunes. Les al•legacions es podran presentar per escrit o es podrà sol•licitar una visita amb Coordinació d’Estudis per explicar la seva versió dels fets objecte de sanció; qui a partir d'aquesta trobada determinarà si s’escau la resolució o no de la sanció i que serà comunicat per escrit a l'interessat i a la secretària acadèmica.

Aquests fets objecte de sanció es comunicaran i debatran, si s’escau, a les reunions entre Coordinació d'Estudis i els representants dels estudiants.


LA VIGÈNCIA DE LES SANCIONS:

La Direcció de la EUHT CETT – UB es reserva el dret de determinar la vigència de les sancions.

 

 

La Direcció EUHT CETT-UB