anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Treball Final de Màster

Els alumnes dels programes formatius de màster de l'EUHT CETT-UB han de realitzar l'assignatura Treball Final de Màster. L'elaboració i presentació d'aquest Treball Final de Màster (a partir d'ara TFM) és indispensable per assolir la titulació.

L'assignatura "Treball Final de Màster" posseeix un caràcter integrador que uneix el conjunt de competències que l'estudiant ha desenvolupat al llarg del seu procés formatiu durant tot el curs.

En els diversos plans docents de cada Màster s'indica el pes en crèdits de l'assignatura del TFM, éssent necessari superar-la per aconseguir la titulació de Màster. Aquest TFM culmina la formació de l'alumne/a, éssent un treball d'aplicació pràctica en la vida professional: investigació, pla d'empresa, projecte en empresa, etc., i pretén ser un instrument per capacitar als nostres estudiants per analitzar problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes d'investigació a partir de la identificació i utilització de diferents variables, a més de ser l'instrument per a l'avaluació de les competències del màster amb una perspectiva globalitzadora.

El TFM és una eina útil i real de formació en el qual l’estudiant ha de reflectir, no tan sols l'assimilació de coneixements, sinó la creativitat i capacitat de prendre decisions (des de la selecció del tema fins al plantejament d'estratègies de futur) , alhora que es converteix en un mitjà d'investigació i d'increment del coneixement de l'àmbit turístic. L'autor/a  del TFM ha de mostrar la capacitat d'identificar situacions (oportunitats de negoci, problemes, etc.), buscar fonts de consulta, recopilar informació i documentació i finalment exposar vies per desenvolupar i/o millorar la situació plantejada , així com donar respostes als objectius i hipòtesis assenyalades.

En aquest sentit, aquesta guia pretén ser un element de suport per a la realització d'aquest TFM i complement efectiu a les sessions que s'han planificat durant el curs acadèmic en cadascun dels màsters. És imprescindible que l'alumne/a assumeixi que el TFM implica temps i dedicació (investigació, desenvolupament, etc.), per la qual cosa s'aconsella realitzar una planificació temporal realista i coherent. Per tant, cal tenir en compte aspectes tan importants com la disponibilitat real, el període adequat per a la recollida d'informació o els propis projectes futurs que tingui l'alumne/a.


Competències del TFM

A continuació s'indiquen les competències que l'assignatura del TFM, de forma genèrica, preveu:

·        Orientar-se al negoci.

·        Emprendre projectes innovadors.

·        Aplicar les tècniques de comunicació necessàries per a la transmissió eficaç d'idees, opinions, coneixements, etc.

·        Desenvolupar les habilitats digitals necessàries per a la gestió de la informació en l'àmbit de la direcció d'empreses.

·        Treballar en equip.

·        Tenir compromís ètic.

·        Identificar, plantejar o solucionar un problema de manera rellevant i creativa, interpretant i avaluant amb esperit crític els resultats obtinguts.

·        Transformar idees i coneixements en valor per al client generant resultats sostenibles per a les organitzacions turístiques i la societat.

·        Aplicar tècniques d'investigació per fonamentar científicament el projecte i les propostes que se'n derivin.

·        Generar coneixement científic en el sector turístic i facilitar la transferència als agents.

 

Objectius del TFM

De forma general a tots els Màsters, entre els objectius d'aprenentatge que es volen aconseguir en aquesta assignatura, es troben els següents:

·        Aproximar-se als elements bàsics de la investigació.

·        Aprendre i exercitar-se en el treball de camp i en la investigació directa de les disciplines objecte de referència.

·        Aprendre a realitzar aplicacions concretes dels mètodes i tècniques usuals en la investigació turística, de mercats, destinacions, productes i conceptes.

·        Analitzar problemàtiques i fets turístics a través de mètodes d'investigació a partir de la identificació i maneig de diferents variables.

·        Analitzar, interpretar i inferir dades i resultats: elaboració d'un informe.

·        Extreure conclusions dels resultats obtinguts i obrir perspectives de futur.

·        Adaptar el discurs escrit a la situació acadèmica, tant pel que fa a l'estil i l'estructuració com a l'ús de tècniques adequades.

·        Afavorir la reflexió entre la teoria i la pràctica, i la transferència de coneixement.

·        Aplicar els coneixements adquirits a les aules a situacions reals.

·        Analitzar àrees funcionals i processos empresarials i proposar millores.

·        Adaptar el discurs escrit a la situació acadèmica, tant pel que fa a l'estil i l'estructuració com a l'ús de tècniques adequades.

·        Aprendre a elaborar articles científics.

·        Cal destacar que, en els màsters que tinguin orientació investigadora, els objectius enfocats a aquests àmbits de recerca es configuren com a principals, identificant-se en el seu propi pla docent