anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Modalitats, característiques i requisits

Modalitats

Les modalitats dels programes de mobilitat acadèmica que s’ofereixen als estudiants de l'EU CETT-UB depenen del pais de destí i la formació. D'una banda, tenim convenis d’intercanvi acadèmic amb països que es troben dins l'Espai Europeu. Aquest intercanvi és conegut amb el nom de "Erasmus+ Estudis" (Consulta la Guia del programa Erasmus+ aquí).

D'altra banda, i amb la finalitat d’ampliar les possibilitats dels nostres estudiants, l'EU CETT-UB té convenis d’intercanvi bilateral entre universitats de països de fora de la Unió Europa.
Característiques

En ambdós casos les característiques de la participació en aquests programes són les següents:

 • Període d’intercanvi principalment d’un semestre, amb la possibilitat de prorrogar-lo un semestre més amb el vist-i-plau dels coordinadors corresponents.
 • Garantia de reconeixement acadèmic a l'EU CETT-UB de les assignatures realitzades i aprovades a la universitat de destí.
 • L’estudiant ha d’estar matriculat al Grau de Turisme a l'EU CETT-UB i a canvi estarà exempt del pagament de la matrícula a la universitat de destí, excepte petites taxes corresponents a assegurances a tercers, sindicats d’estudiants, etc.
 • Ajut econòmic proporcional a la durada en mesos de l’estada a la universitat (per cobrir una part de les despeses durant el període d’intercanvi).

 
Requisits

Poden presentar una sol.licitud els estudiants de l'EU CETT-UB que compleixin els requisits següents:   

 • Estar matriculat a l'EU CETT-UB durant el curs acadèmic en què es sol·licita la mobilitat.      
 • Tenir superats, com a mínim, 60 crèdits del Grau en el moment de fer la sol.licitud; i no estar en situació d'any de gràcia. 
 • Tenir pendent de cursar un mínim de 15 crèdits de la titulació relacionada amb l’intercanvi durant el curs acadèmic en que es vol marxar. Aquest mínim es considera respecte del nombre de crèdits necessaris per a la obtenció del títol.      
 • Cada universitat estableix els requisits de nivell d'idioma per a l'admissió. En qualsevol cas, serà necessari estar cursant Anglès II o superior. 
 • Demostrar el compromís de formalitzar la matrícula del curs en que es vol fer l'estada internacional.
 • Criteris per a l'adjudicació de places (per ordre de prioritat):

 1. El nombre de crèdits assolits i els que resten per finalitzar la titulació.        
 2. Les qualificacions de l’expedient acadèmic.
 3. I, si s'escau, es té en compte la nota de les assignatures obligatòries d'idioma anglès i francès o certificacions oficials equivalents. 
 4. Els estudiants que han renunciat a una plaça assignada al curs 2016/17 sense causes justificades, en funció de la disponibilitat de places, podran quedar exclosos.