Presentació > Presentació del sistema >

Comités y Comisions de Calidad

El SIQMAC disposa d'una estructura que permet garantir l'adequada implementació, així com poder dur a terme el seguiment i propostes de millora necessàries en la prestació dels serveis de la organització.

A nivell estratègic, el Comitè de Qualitat i el Comitè de Medi Ambient del Grup tenen com a missió garantir el compromís personal i directe de la Direcció General, vetllar per la implantació dels processos per assegurar que s'assoleixen els objectius pretesos, seguiment i avaluació d'objectius derivats del Pla Estratègic per a la presa de decisions i la millora contínua de la qualitat i medi ambient dels diferents productes formatius i serveis que s'ofereixen al CETT.

A nivell Operacional les Comissions de Qualitat i la Comissió de Medi Ambient del CETT vetllen per la implementació i seguiment del sistema, reportant al Comitè de Qualitat o Comitè de Medi Ambient del Grup corresponent.

Dins de l'àmbit de l'EUHT-CETT UB es configuren dues quatre Comissions de Qualitat corresponents als diferents nivells de formació Grau (GT i GCCG), Màsters i Titulacions Pròpies, amb funcions específiques de suport per garantir la qualitat a tots els processos implicats en el marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació), seguiment d'objectius de qualitat, facilitar i garantir la recollida i l'anàlisi de les dades necessàries per a la presa de decisions del centre i per al retiment de comptes.
Photography from: Comités y Comisions de Calidad | SIQMAC