Presentació > Presentació del sistema >

Comprensión de la organización y su contexto

Context de l’Organització

El Grup Cett compta amb el Pla estratègic que és clau és l'anàlisi del Grup respecte a si mateix com a empreses individuals i com a grup, i respecte a l'entorn que el condiciona. La metodologia utilitzada per aquest anàlisis està basada en l’anàlisi dels punts forts i els punts febles de la institució, basats en les seves característiques, i de les amenaces i oportunitats que arriben de l’exterior.

Dels resultats obtinguts de l’anàlisi del context es tenen en compte per a la identificació dels riscos i oportunitats del SIQMAC, tanmateix la informació obtinguda de l’anàlisi del context serveix de base per la identificació d’objectius estratègics i de qualitat.

Comprensió de les necessitats i expectatives de les parts interessades

La Direcció estratègica determina els grups d’interès ( parts interessades) i els seus requisits rellevants per al sistema integrat de gestió de qualitat i medi ambient, així com les vies de participacíó. R35- Necessitats i Expectatives dels Grups d’interès

Photography from: Comprensión de la organización y su contexto | SIQMAC

La Rendició de Comptes als Grups d’Interès

El CETT garanteix la informació necessària dels seus grups d’interès a través de la pàgina web (www.cett.cat)