Compromís amb el medi ambient >

Petjada de Carboni del CETT

Fotografía de: Petjada de Carboni del CETT | SIQMAC

          Petjada de carboni. Medi Ambient i Sostenibilitat

La petjada de carboni és l’indicador de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) associades al cicle de vida d’un producte, servei o organització. Es quantifica en emissions de CO2 equivalent que són alliberades a l’atmosfera. La seva determinació i càlcul es basa en estàndards com el Protocol de gasos amb efecte hivernacle, la ISO 14064 i PAS 2050.

Cal tenir en compte que es tracta d’un indicador parcial i concret sobre un sol aspecte ambiental i que sovint no té en compte tot el cicle de vida del producte o servei. Per aquest motiu, cal ser conscient que la seva utilitat el circumscriu exclusivament a les seves pròpies característiques i limitacions.

(Font: https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/ecodisseny/eines/eines_av/petjada_carboni/index.html)

Des del CETT tenim un compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient i volem compartir el nostre càlcul de la petjada de carboni per tal de millorar la dada progessivament a través de la implantació de millores successives.

LA NOSTRA PETJADA DE CARBONI 2022:

* Càlculs realitzats amb la calculadora: https://canviclimatic.gencat.cat/ca/actua/calculadora_demissions/

Fotografía de: Petjada de Carboni del CETT | SIQMAC

                                                                                                    Fotografía de: Petjada de Carboni del CETT | SIQMAC