Què és el PAT?

CONCEPTE

L’acció tutorial és un servei d’atenció als estudiants que té com a principal finalitat oferir un suport personalitzat als alumnes en els àmbits formatiu, d’informació i orientació més enllà dels continguts de les matèries acadèmiques ordinàries. El model de tutoria es desenvolupa en un marc d’educació integral que impulsa el desenvolupament global de l’estudiant en totes les seves dimensions: intel·lectual, afectiva, personal i social.

L’objectiu principal és l’assessorament de l’estudiant des del moment del seu ingrés al món universitari, el seguiment del seu desenvolupament, la planificació dels seus estudis i l’orientació professional. Aquesta acció està dirigida pel professorat tutor que contribueixen així a una educació global que és essencial per elaborar i revisar les seves aspiracions acadèmiques, professionals i personals.

L’actuació del professorat tutor esdevé convenient a efectes d’aprofitar el període de formació de l’alumnat per brindar-li una atenció personalitzada ajustada a les seves circumstàncies, necessitats i característiques singulars que li permeti d’assentar les bases del seu aprenentatge.

El Pla d’acció tutorial (PAT) s’inclou dins del Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient del CETT (SIQMAC) que engloba totes les accions encaminades a realitzar el seguiment del procés d’aprenentatge de tots els estudiants. En aquest sentit, l’eina per a la millora de la qualitat docent esdevé un observatori que permet obtenir una valuosa informació per a detectar necessitats i mancances del sistema educatiu i fomentar bones pràctiques.

OBJECTIUS

El PAT està dissenyat per ajudar a l’estudiant en cada fase del seu procés d’aprenentatge, ja sigui en el seu desenvolupament acadèmic, com també personal i social, i per donar eines de suport a l’estudiant de nou accés que l’ajudin a integrar-se en el sistema universitari i en el funcionament de l’ensenyament.

Per desenvolupar aquestes tasques s’assigna inicialment una persona com a tutor/a que una primera fase facilitarà el seu procés d’incorporació.

Durant la fase inicial, l’objectiu és ajudar a l’estudiant de nou accés a integrar-se en el sistema universitari i en el funcionament de l’ensenyament per tal de facilitar la seva incorporació i adaptació al nou entorn universitari amb la realització de tutories per al procés de matriculació  accions de benvinguda i orientació  global als tres centres.

Durant els següents cursos, les accions dutes a terme dins del PAT es desenvolupen seguint els 3 àmbits marcats fent especial incidència en facilitar el creixement professional de l’estudiant i la mobilitat internacional per tal de contribuir a la seva posterior inserció laboral. També destaquen en aquesta fase les accions dirigides a orientar sobre la realització del Treball Final de Grau (TFG).

Per tot això, es marquen els següents objectius específics:

a)      Garantir el rendiment acadèmic dels estudiants amb l’execució d’accions d’orientació sobre l’organització, gestió i planificació dels ensenyaments, sobre les responsabilitats dels estudiants en el seu propi aprenentatge i gestió del seu expedient, sobre informació relativa als sistemes d’avaluació, etc.

b)     Proporcionar la informació i orientació necessària per tal que l’estudiant pugui desenvolupar el seu propi projecte formatiu i personal, en funció dels seus interessos i motivacions, així com en funció de les seves capacitats.

c)      Assessorar a l’estudiant sobre la tria de la menció, en funció del perfil professional desitjat i àmbit d’especialització. 

d)     Impulsar la mobilitat internacional o nacional de l’estudiant, tan acadèmica com professional, donant a conèixer les diferents oportunitats.

e)      Dur a terme accions dirigides a l’orientació professional de l’alumne com a eina fonamental i amb la finalitat que els alumnes assoleixin un projecte formatiu i personal adequat als seus interessos i capacitats.