Presentació > Presentació del sistema >

Política Proveïdors

POLÍTICA DE PROVEÏDORS

Estimat Proveïdor,

Un dels objectius que el Grup CETT es planteja com repte diari és la millora continua de la seva capacitat per proporcionar als nostres clients un millor servei i atenció. Com fórmula de treball que permeti aconseguir aquest objectiu, el grup CETT disposa d'un Sistema de Gestió basat en les normes UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 i UNE 1960 i el Reglament EMAS. El Grup CETT, conforme al seu codi ètic i política, està compromès amb la construcció d'una cultura d'integritat que es basa en comportaments ètics i el compliment de les lleis.

En compliment amb els requisits establerts per les anteriors normes, es realitza l'evaluació de l'acompliment dels proveïdors segons els criteris indicats amb el procediment PGG16 Gestió de Proveïdors i Subcontractats, que consisteix en una avaluació anual dels proveïdors i un seguiment periòdic.

El Grup CETT avaluarà només aquells proveïdors que tenen un alt impacte en la seva gestió. Això significa que han de complir dos criteris: alt volum en compres i realitzar activitat amb impacte significatiu (professorat, manteniment de serveis, material informàtic, mmpp, serveis de neteja, gestors de residus, empreses constructores, assegurances, assessors, seguretat, serveis bancaris, serveis jurídics, MKT i publicitat, subministraments, Certificacions de Qualitat i Medi Ambient, Serveis de cuina i sala).

Els criteris per l'evaluació dels proveïdors són els següents: Pel cas dels proveïdors que subministren tangibles (matèries primeres o material de oficina/informàtic)- proveïdors tipus A: Criteris d'avaluació de proveïdors A

 • Qualitat del material demanat correspongui amb el lliurat i estigui en condicions òptimes a la seva recepció ( Tª i condicions organolèptiques) 20%
 • Lliurament de la totalitat del material demanat 20%
 • Complir amb les dates de lliurament 20%
 • Compliment amb les especificacions sol·licitades 20%
 • Criteris de qualitat i medi ambientals: certificacions qualitat, gestió de residus*, polítiques de qualitat/medi ambient 10%
 • Criteris de Compromís legal: Corporate Compliance i Pla d’igualtat 5%
 • Compliment aspectes de gestió administrativa 5%

Pel cas de la resta de proveïdors del llistat anterior – proveïdors tipus B: Criteris d'avaluació de proveïdors B

 • Compliment amb les especificacions sol·licitades 40%
 • Criteris de qualitat i medi ambientals: política medi ambiental, gestió de residus*, certificacions ( evidenciades) 5%
 • Criteris de Compromís legal: Corporate Compliance i Pla d’igualtat 5%
 • Compliment aspectes de gestió administrativa 50%

*Gestió de residus es refereix als següents punts:

 • Segregar cada residu al seu contenidor específic i disposar de contenidors especials per als residus perillosos.
 • Verificar que es separen correctament els residus perillosos dels no perillosos
 • No evocar residus a la xarxa de sanejament -Garantir el seu transport fins a un destí on es procedeixi el seu reciclatge, en el cas de residus perillosos, aquests han de ser transportats per gestors especialitzats
 • Responsabilitzar-se de la correcta gestió de residus, no abandonant-los a les nostres instal·lacions
 • Mantenir l’ordre i la neteja de les instal·lacions
 • Complir amb la normativa vigent

La qualificació de l’acompliment dels proveïdors vindrà donada del resultat de la ponderació de cadascun dels criteris esmentats. Si necessiteu qualsevol informació addicional, contacteu amb el departament de Qualitat en la següent direcció: Qualitat@cett.cat