Fotografia de: Beca Dobles Graus Internacionals | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT > Beques i Premis >

Beca Dobles Graus Internacionals

Dobles Graus Internacionals 2024/25

1.1. Objecte:

Fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants cursant un doble grau internacional que ofereix el CETT-UB juntament amb universitats de diferents països reconegudes per la seva excel·lència acadèmica i prestigi.

1.2. Destinataris:

Estudiants matriculats en el Grau de Turisme de l’EUHT CETT-UB que hagin obtingut plaça en alguna de les universitats estrangeres per cursar el doble grau amb les que el CETT té conveni per al curs 2024/2025.

1.3. Requisits:

 • Haver cursat i aprovat tots els crèdits del Grau de Turisme fins a la data de termini de presentació de les sol·licituds. No s’admetrà cap sol·licitud amb assignatures pendents.
 • Estar admès/a per part del CETT i de la Universitat de destinació.
 • No haver estat beneficiari/a de cap altra beca de CETT Fundació ni descompte per al curs acadèmic per al qual es demana la beca. En cas contrari s’aplicarà l’import de la beca o el descompte que sigui més beneficiós per a l’alumne/a.

La Beca Dobles Graus Internacionals únicament serà compatible amb el descompte per pagament al comptat.

1.4. Dotació econòmica:

S’atorgarà 1 beca per universitat de destinació.

En funció de la destinació, l’import de la Beca Dobles Graus Internacionals podrà ser de:

ImportUniversitat
3.000 €

Per a Michigan State University (Estats Units)

2.000 €

Per a JAMK University of Applied Sciences (Finlàndia)

1.500 €

Per a Grenoble École de Management (França)

L’import de la beca s’abonarà mitjançant domiciliació bancària de la següent forma:

El 50% de l’import atorgat s’abonarà via transferència bancària un cop Coordinació d’Estudis del Grau de Turisme confirmi amb la universitat de destinació l’arribada de l’alumne/a.

El 50% restant de la beca s’abonarà un cop Coordinació d’Estudis del Grau de Turisme disposi de les notes del 1r. semestre dels crèdits realitzats a la universitat de destinació.

En el supòsit que l’estudiant rescindeixi el conveni abans del seu termini de finalització o incompleixi l’establert en el mateix, haurà de procedir a la devolució de la quantitat de la beca que se li hagi abonat.

1.5 Criteris de valoració per l’adjudicació

Per a l’adjudicació de les beques es tindran en compte els següents aspectes:

 • Situació econòmic-familiar
 • Expedient acadèmic
 • Valoració del nivell de l’idioma requerit pel país de destinació
 • Valoració de la formació i experiència pràctica.

1.6. Documentació a presentar

L’alumne/a haurà d’omplir on-line la Sol·licitud de la Beca Dobles Graus, on haurà d’incloure la següent documentació escanejada:

 • Declaració de Renda i Patrimoni complertes corresponents al darrer exercici de tots el membres computables obligats a presentar-la. En el cas de no tenir obligació de presentar-les, caldrà adjuntar certificat acreditatiu.
 • En el cas d'autònoms, caldrà adjuntar el document acreditatiu dels resultats de les seves activitats (IRPF d'activitats econòmiques del darrer any, les quatre darreres declaracionslcaracions trimestras de l'IVA, etc.)
 • Segons situació familiar, la documentació justificativa (pensions alimentàries per separacions, pensió de viduïtat, orfandat, lloguer d’habitatge, certificat de discapacitat, etc.).
 • El resum de l’expedient acadèmic fins la data de termini de presentació de les sol·licituds de la Beca Dobles Graus Universitaris serà adjuntat per Secretaria del CETT a la resta de la documentació presentada.

1.7. Presentació de les sol·licituds i documentació

L’estudiant haurà de presentar la sol·licitud mitjançant aquest formulari online. (Formulari s'activarà el 1er dia del període de presentació de sol·licituds).

En aquesta sol·licitud s’haurà d’adjuntar tota la documentació requerida.

Període de presentació de sol·licituds : Del 3 al 14 de juny del 2024.

Un cop presentada la sol·licitud, la Comissió de Beques podrà demanar a l’estudiant, si ho considera necessari, tant la presentació de documentació relacionada amb la sol•licitud de beca com la possibilitat d’una entrevista on-line per ampliar la informació. Tota sol·licitud de beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

1.8. Resolució

L’atorgament de les beques es farà en funció del compliment dels requisits.

La Comissió de Beques, formada per Direcció Econòmic-Financera, Career Services i Gestió de Beques, comunicarà via correu del Campus Virtual i de manera individual als sol·licitants la resolució de les beques abans del 28 de juny del 2024.

En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol·licitada, l’estudiant podrà demanar, a través del Campus Virtual del CETT (CETT Fundació), revisió a la Comissió de Beques en un termini màxim de 8 dies de la notificació. Qualsevol petició de revisió passat aquest termini no serà acceptada.