Fotografia de: Beca Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT > Beques i Premis >

Beca Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme

Beca per al Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme en col·laboració amb la Organització Mundial del Turisme (OMT)

Beca CETT_OMT

1.1. Objecte:

L'objectiu d'aquesta beca és identificar i atraure talent jove motivat per desenvolupar la seva carrera professional a l'àmbit del turisme i la digitalització, el que forma part de l'agenda de treball entre el CETT-UB i dit organisme de les Nacions Unides.

1.2. Destinataris:

Estudiants de Batxillerat o de Cicle Formatiu de Grau Superior que accedeixin a la universitat per primer cop i que vulguin cursar el primer any del Grau de Negoci Digital i innovació en Turisme del CETT.

1.3. Requisits:

 • Haver sol·licitat en primera preferència el grau en la primera convocatòria de la preinscripció universitària 2024.
 • En cas d'estudiants de Batxillerat: tenir una nota d'accés en la universitat igual o superior a 7,5.
 • En cas d'estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior: tenir una nota mitjana de l'expedient acadèmic del Cicle Formatiu igual o superior a 7,5.
 • No haver estat beneficiari/ària de cap altra beca de la CETT Fundació ni cap descompte per al curs 2024/2025. En cas contrari, s'aplicarà l'import de la beca o del descompte que sigui més beneficiós per a l'alumne/a.

1.4. Dotació econòmica:

Es convoquen dues beques per al primer curs de Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme. L'import de cada beca correspondrà al 25% de l'import total del curs acadèmic 2024/2025, a excepció de la matrícula i les taxes universitàries (sobre l'import de la beca s'ha d'aplicar una retenció del 2% segons la Llei 40/1998 de l'IRPF)*.

*La LIRPF califica las becas como rendimientos del trabajo. En consecuencia, las becas que no resultan amparadas por la exención del artículo 7 j) de la LIRPF (EDL 2006/298871), tendrán la consideración de rendimientos del trabajo de acuerdo con el artículo 17.2 h) de la LIRPF) y, como tales, estarán sujetos a retención a cuenta del IRPF. Para el cálculo de la retención se estará al procedimiento general establecido en los artículos 80 y siguientes del RIRPF.

1.5. Criteris de valoració per l'adjudicació:

Per a l'adjudicació de les beques es tindran en compte:

 • Millor expedient acadèmic
 • Situació econòmica familiar (es tindrà en compte els llindars de Renda de la Unitat Familiar de les Beques del Ministeri d'Educació i Formació Professional)
 • Curriculum Vitae
 • Els motius exposats a l'apartat d'observacions de la sol·licitud

1.6. Documentació a presentar:

L'alumne/a haurà d'omplir online la sol·licitud de la beca (vegeu punt 1.7), on haurà d'incloure la següent documentació escanejada:

 • Fotografia
 • Document identificatiu (DNI; NIE, Passaport)
 • Estudiants de Batxiller: certificat on consti la nota d'accés a la universitat.
 • En cas d'haver cursat estudis a l'estranger serà imprescindible adjuntar l'equivalencia de nota mitja d'estudis universitaris realitzats en centres estrangers com s'indica a la WEB del Ministeri.
 • Estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior: certificat que acrediti la nota mitjana de l'expedient obtinguda en el Cicle Formatiu.
 • Comprovant de la Preinscripció Universitària on consti la sol·licitud del Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme en primera preferència.
 • Curriculum vitae
 • Declaració de la Renda i Patrimoni complets corresponents a l'últim exercici de tots els membres computables de la unitat familiar obligats a presentar-la. En el cas de no tenir obligació de presentar-la, serà necessari adjuntar certificat acreditatiu conforme no s’ha de presentar la Declaració de la Renda i certificats dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar.
 • En el cas d’autònoms, caldrà adjuntar el document acreditatiu dels resultats de les seves activitats (IRPF d’activitats econòmiques del darrer any, les 4 darreres declaracions trimestrals de l’IVA, etc.).
 • Segons situació familiar, la documentació justificativa (pensions alimentàries per separacions, pensió de viudetat, orfandat, lloguer d'habitatge, certificat de discapacitat, etc.).

1.7. Presentació de les sol·licituds:

Del 19 de juny a l'1 de juliol de 2024.

La sol·licitud haurà de presentar-se a través del següent formulari online*.

*(Formulari actiu a partir del primer dia del període de presentació de sol·licituds).

En aquesta sol·licitud s'haurà d'adjuntar tota la documentació requerida.

Tota sol·licitud de beca que no vagi acompanyada de la documentació justificativa implicarà la denegació d'aquesta.

Un cop presentada la sol·licitud, la Comissió de Beques podrà sol·licitar a l'estudiant, si ho considera necessari, tant la presentació de documentació relacionada amb la sol·licitud de la beca com la possibilitat d'una entrevista online per ampliar la informació.

1.8. Resolució:

L'adjudicació de les beques s'efectuarà en funció del compliment dels requisits i fins que la dotació global quedi assignada.

La Comissió de Beques, formada per membres de Barcelona Turisme, Ajuntament de Barcelona i del CETT (Gerència, Career Services i Gestió de Beques), comunicarà via correu del Campus Virtual i de forma individualitzada als sol·licitants la resolució no més tard del dia 29 de juliol de 2024.

La beca es farà efectiva sempre que s'efectuï la matrícula del curs 2024/2025 en les dates establertes.

En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol·licitada, l'estudiant podrà demanar revisió, a través del Campus Virtual del CETT o la Comissió de Beques en un termini màxim de 8 dies a partir de la notificació. Qualsevol petició de revisió passat aquest termini NO serà acceptada.