Fotografia de: Beca Mou-te! Acadèmica (Cicles Formatius de Grau Superior) | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT > Beques i Premis >

Beca Mou-te! Acadèmica (Cicles Formatius de Grau Superior)

Beca Mou-te! Acadèmica (Cicles Formatius de Grau Superior) 2024/2025

1.1. Objecte:

Fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior per a la realització d’estades acadèmiques, d’un mínim de 2 mesos, en centres educatius d’altres països amb els que el CETT té establerts convenis bilaterals/Erasmus.

1.2. Destinataris:

Estudiants matriculats en un dels Cicles Formatius de Grau Superior de l’Escola d’Hosteleria i Turisme CETT (ETP).

1.3. Requisits:

 • Estar matriculat en el segon curs d’un dels Cicles Formatius de Grau Superior de la ETP durant l’any acadèmic de realització de l’estada.
 • Haver sol·licitat i obtingut una beca Erasmus en la convocatòria de Beques Erasmus acadèmiques realitzada per l’ETP CETT.
 • Tenir un nivell alt de l’idioma del país de destinació.
 • Haver aprovat totes les assignatures del curs anterior (1r. curs) fins a la data de termini de presentació de les sol·licituds. No s'admetrà cap sol·licitud amb assignatures pendents.
 • No haver estat beneficiari/a de cap altra beca de CETT Fundació ni descompte per al any acadèmic en curs. En cas contrari s’aplicarà l’import de la beca o el descompte que sigui més beneficiós per a l’alumne/a.

La Beca Mou-te Acadèmica únicament serà compatible amb el descompte per pagament al comptat.

1.4. Nombre de beques, destinació i dotació econòmica:

 • Nombre de beques: 2
 • País de destinació: França
 • Import: 600 €

L’import de la beca s’abonarà mitjançant domiciliació bancària de la següent forma:

El 50% de l’import atorgat s’abonarà via transferència bancària, un cop el tutor acadèmic del centre educatiu de destinació faci arribar al Coordinador/a de Mobilitat de cicles formatius de l’ETP la confirmació de que l’alumne/a ha arribat i s’ha incorporat a les activitats lectives. El 50% restant de la beca s’abonarà un mes abans de la finalització del programa d’intercanvi.

En el supòsit que l’estudiant rescindeixi el conveni abans de la data de finalització o incompleixi l’establert en el mateix, haurà de procedir a la devolució de la quantitat de la beca que se li hagi abonat.

1.5 Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per a l’adjudicació de les beques es tindran en compte els següents aspectes:

 • Situació econòmic-familiar
 • Expedient acadèmic
 • Valoració de la formació i experiència pràctica
 • Valoració del nivell de l’idioma requerit pel país de destinació
 • Interès i grau de motivació pels estudis i la professió

1.6. Documentació a presentar:

L’estudiant haurà d’omplir on-line la Sol•licitud de BECA MOU-TE! ACADÈMICA, on haurà d’incloure la següent documentació escanejada:

 • Currículum Vitae
 • Declaració de Renda i Patrimoni complertes corresponents al darrer exercici de tots el membres computables obligats a presentar-la. En el cas de no tenir obligació de presentar-les, caldrà adjuntar certificat acreditatiu.
 • En el cas d’autònoms, caldrà adjuntar el document acreditatiu dels resultats  de les seves activitats (IRPF d’activitats econòmiques del darrer any, les 4 darreres declaracions trimestrals de l’IVA,...). 
 • Segons situació familiar, la documentació justificativa (pensions alimentàries per separacions, pensió de viduïtat, orfandat, lloguer d’habitatge, certificat de discapacitat, etc.).
 • El resum de les qualificacions del curs 2023-2024 obtingudes fins la data de termini de presentació de les sol·licituds de Beca MOU-TE! ACADÈMICA serà adjuntat per Secretaria del CETT a la resta de la documentació presentada.
 • En acabar l’estada, informe de valoració, segons model informe mobilitat.

1.7. Presentació de les sol·licituds i documentació:

L’estudiant haurà de presentar la sol•licitud mitjançant aquest formulari on-line.

(Formulari s'activarà el 1er dia del període de presentació de sol·licituds).

En aquesta sol·licitud s’haurà d’adjuntar tota la documentació requerida.

Període de lliurament de documentació i entrevista: : Del 3 al 14 de juny del 2024.

Tota sol·licitud de beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

Un cop presentada la sol·licitud, la Comissió de Beques podrà demanar a l’estudiant, si ho considera necessari, tant la presentació de documentació relacionada amb la sol·licitud de beca com la possibilitat d’una entrevista on-line per ampliar la informació.

1.8. Resolució:

L’atorgament de les beques es farà en funció del compliment dels requisits i fins que la dotació total quedi assignada.

La Comissió de Beques, formada per Gerència, Career Services i Gestió de Beques, comunicarà via correu del Campus Virtual i de manera individual als sol·licitants la resolució de les beques abans del 28 de juny del 2024.

En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol·licitada, l’estudiant podrà demanar, a través del Campus Virtual del CETT (CETT Fundació), revisió a la Comissió de Beques en un termini màxim de 8 dies de la notificació. Qualsevol petició de revisió passat aquest termini no serà acceptada.