Fotografia de: Beca Mou-te! Acadèmica (Graus Universitaris) | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT > Beques i Premis >

Beca Mou-te! Acadèmica (Graus Universitaris)

Beca Mou-te! Acadèmica (Graus Universitaris) 2023/2024

1.1. Objecte:

Fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants, per a la realització parcial dels estudis universitaris a l’estranger en una de les universitats amb les que l’EUHT té convenis bilaterals / ERASMUS.

1.2. Destinataris:

Estudiants matriculats en el Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques o en el Grau de Turisme de l’EUHT CETT-UB que hagin obtingut plaça en algun dels programes d’INTERCANVI ACADÈMIC INTERNACIONAL per al curs 2023/2024.

1.3. Requisits:

  • Estar matriculat al Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques o en el Grau de Turisme durant el curs 2022/2023.
  • Tenir un nivell alt de l’idioma del país de destinació.
  • Haver aprovat totes les assignatures del curs 2022/2023 fins a la data de termini de presentació de les sol·licituds. No s'admetrà cap sol·licitud amb assignatures pendents.
  • No haver estat mai adjudicatari/a d’una BECA MOU-TE! ACADÈMICA de la Fundació CETT.
  • No haver estat beneficiari/a de cap altra beca de CETT Fundació ni descompte per al curs 2022/2023. En cas contrari s’aplicarà l’import de la beca o el descompte que sigui més beneficiós per a l’alumne/a.

La Beca Mou-te Acadèmica només serà compatible amb el descompte per pagament al comptat.

1.4. Dotació econòmica:

En funció de la destinació, l’import de la Beca MOU-TE! ACADÈMICA podrà ser de:

Import Destinació
1.900€ Per a Canadà-Quebec, Mèxic, Austràlia, Suïssa i altres països amb convenis bilaterals (Xina, Corea del Sud, Brasil, Tailàndia, Malaisia, Perú, Puerto Rico, EUA, Rússia, Equador)
1.310€ Per a Finlàndia, Irlanda, Noruega i Països Baixos
1.010€ Per a Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Itàlia, Lituània, Portugal, Romania, Turquia, Croàcia.

L’import de la beca s’abonarà mitjançant domiciliació bancària de la següent forma:

El 50% de l’import atorgat s’abonarà via transferència bancària un cop l’alumne/a faci arribar a beques.cettfundacio@cett.cat el Certificat d’Arribada del SOP (document que haurà d’enviar igualment a la UB) un cop estigui a la universitat de destinació. El 50% restant de la beca s’abonarà un mes abans de la finalització del programa d’intercanvi, un cop l'alumne/a faci arribar a beques.cettfundacio@cett.cat el Certificat d'Estada de la Universitat de destinació.

En el supòsit que l’estudiant rescindeixi el conveni abans del seu termini de finalització o incompleixi l’establert en el mateix, haurà de procedir a la devolució de la quantitat de la beca que se li hagi abonat.

1.5 Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per a l’adjudicació de les beques es tindran en compte els següents aspectes:

Situació econòmic-familiar, curs en el que està matriculat l’estudiant, expedient acadèmic, valoració de la formació i experiència pràctica, valoració del nivell de l’idioma requerit pel país de destinació i l’interès i grau de motivació pels estudis i la professió.

1.6. Documentació a presentar:

L’alumne/a haurà d’omplir on-line la Sol·licitud de BECA MOU-TE! ACADÈMICA, on haurà d’incloure la següent documentació escanejada:

  • Currículum Vitae
  • Declaració de Renda i Patrimoni complertes corresponents al darrer exercici de tots el membres computables obligats a presentar-la. En el cas de no tenir obligació de presentar-les, caldrà adjuntar certificat acreditatiu.
  • Segons situació familiar, la documentació justificativa (pensions alimentàries per separacions, pensió de viduïtat, orfandat, lloguer d’habitatge, certificat de discapacitat, etc.).
  • El resum de les qualificacions del curs 2022-2023 obtingudes fins la data de termini de presentació de les sol·licituds de Beca MOU-TE! ACADÈMICA serà adjuntat per Secretaria del CETT a la resta de la documentació presentada.
  • En acabar l’estada, informe de valoració, segons model informe mobilitat.

1.7. Presentació de les sol·licituds i documentació:

L’estudiant haurà de presentar la sol•licitud mitjançant aquest formulari on-line.

(Formulari s'activarà el 1er dia del període de presentació de sol·licituds).

En aquesta sol·licitud s’haurà d’adjuntar tota la documentació requerida.

Període de lliurament de documentació i entrevista: : Del 6 al 17 de juny del 2023.

Un cop presentada la sol·licitud, la Comissió de Beques podrà demanar a l’estudiant, si ho considera necessari, tant la presentació de documentació relacionada amb la sol•licitud de beca com la possibilitat d’una entrevista on-line per ampliar la informació.

Tota sol·licitud de beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

1.8. Resolució:

L’atorgament de les beques es farà en funció del compliment dels requisits i fins que la dotació total quedi assignada.

La Comissió de Beques, formada per Gerència, Career Services i Gestió de Beques, comunicarà via correu del Campus Virtual i de manera individual als sol·licitants la resolució de les beques abans del 27 de juny del 2023.

En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol·licitada, l’estudiant podrà demanar, a través del Campus Virtual del CETT (CETT Fundació), revisió a la Comissió de Beques en un termini màxim de 8 dies de la notificació. Qualsevol petició de revisió passat aquest termini no serà acceptada.