Fotografia de: Beca Talent de nou accés per a Cicles Formatius de Cuina i Serveis de Restauració i Graus | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT > Beques i Premis > Beca Talent >

Beca Talent de nou accés per a Cicles Formatius de Cuina i Serveis de Restauració i Graus

Beca Talent de nou accés per Cicles Formatius de grau mitjà i superior de Cuina i Serveis de Restauració, Graus Universitaris i Graus Propis UB 2024/2025

1.1. Objecte:

Fomentar i premiar el talent de persones amb necessitats econòmiques i que vulguin iniciar els seus estudis en el món del turisme, l’hoteleria, o la gastronomia.

1.2. Destinataris:

Estudiants d’ESO i/o Batxillerat o de Cicle Formatiu de Grau Superior que accedeixen a Cicles Formatius o a la Universitat per primera vegada i que vulguin cursar Cicles Formatius de Cuina i Serveis de Restauració, estudis de Graus Universitaris o Graus Propis UB al CETT.

1.3. Requisits:

1.3.1. Per estudiants que vulguin cursar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà

 • En el cas d’estudiants ESO, tenir una nota mitjana d’expedient de la ESO de 7,5 o superior.
 • Haver fet la reserva de plaça o matrícula dels estudis al CETT per al curs 2024/2025.

1.3.2. Per estudiants que vulguin cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior

 • En el cas d’estudiants de Batxillerat, tenir una nota mitjana d’expedient de Batxillerat de 7,5 o superior.
 • En el cas d’estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior, tenir una nota mitjana d’expedient del Cicle Formatiu de 7,5 o superior.
 • Haver fet la reserva de plaça a matrícula dels estudis al CETT per al curs 2024/2025.

1.3.3. Per estudiants que vulguin cursar un Grau Universitari

 • Haver sol·licitat en 1a. Preferència un dels graus universitaris de la EUHT CETT-UB en primera convocatòria de la preinscripció universitària 2024.

1.3.4. Per estudiants que vulguin cursar un Grau Propi UB

 • En el cas d’estudiants de Batxillerat, tenir una nota mitjana d’expedient de Batxillerat de 7,5 o superior.
 • En el cas d’estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior, tenir una nota mitjana d’expedient del Cicle Formatiu de 7,5 o superior.
 • Haver fet la reserva de plaça a matrícula dels estudis al CETT per al curs 2024/2025.

Per a tots els sol·licitants

 • No haver estat beneficiari/a de cap altra beca de CETT Fundació ni descompte per al curs 2023/2024. En cas contrari, s’aplicarà l’import de la beca o el descompte que sigui més beneficiós per a l’alumne/a.

La Beca Talent per a Cicles Formatius, Graus Universitaris i Graus Propis UB només serà compatible amb el descompte per pagament al comptat.

1.4. Nombre de Beques i Dotació econòmica:

Es convoquen:

 • 2 beques per al 1r. curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Cuina i Gastronomia i Restauració.
 • 2 beques per al 1r. curs del Cicle Formatiu de Grau Superior Tècnic Superior en Direcció de Cuina.
 • 1 beca per al 1r curs del Cicle Formatiu de Grau Superior Tècnic Superior en Direcció de Sala i Restaurant.
 • 4 beques per al 1r curs del Grau Universitari de Turisme.
 • 2 beques per al 1r curs del Grau Universitari de Ciències Culinàries i Gastronòmiques.
 • 2 beques per al 1r curs del Grau Universitari de Negoci Digital i Innovació Turística.
 • 2 beques per al 1r curs del Grau Propi UB de Direcció Hotelera Internacional.
 • 2 beques per al 1r curs del Grau Propi UB de Màrqueting, Esdeveniments i Entreteniment.

En el cas de Cicles Formatius l’import de cada beca correspondrà al 25% de l’import de les quotes del curs acadèmic 2024/2025, quedant excloses la matrícula, el menjador i el material.

En el cas del Grau de Turisme, el Grau de Negoci Digital i Innovació Turística i els Graus Propis UB, l’import de cada beca correspondrà al 25% de l’import de les quotes del curs acadèmic 2024/2025, quedant excloses la matrícula i les taxes UB.

En el cas del Grau Universitari de Ciències Culinàries i Gastronòmiques l’import de cada beca correspondrà al 25% de l’import de les quotes del curs acadèmic 2024/2025, quedant excloses la matrícula, les taxes UB i el material.

Sobre l'import de la beca s'aplicarà una retenció del 2% segons la Llei 40/1998 del IRPF*.

*La LIRPF califica las becas como rendimientos del trabajo. En consecuencia, las becas que no resultan amparadas por la exención del artículo 7 j) de la LIRPF (EDL 2006/298871), tendrán la consideración de rendimientos del trabajo de acuerdo con el artículo 17.2 h) de la LIRPF) y, como tales, estarán sujetos a retención a cuenta del IRPF. Para el cálculo de la retención se estará al procedimiento general establecido en los artículos 80 y siguientes del RIRPF.

L’import de la beca es descomptarà de les mensualitats del curs.

1.5. Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per l’adjudicació de les beques es tindran en compte:

 • Millor expedient acadèmic
 • Situació econòmica-familiar (es tindrà en compte els llindars de Renda de la Unitat Familiar de les Beques del Ministerio de Educación y Formación Profesional).
 • Currículum Vitae
 • Els motius exposats a l'apartat d'observacions de la sol·licitud.

1.6. Documentació a presentar:

L’estudiant haurà d’omplir on-line la Sol·licitud de BECA TALENT per Cicles Formatius d’Hoteleria, Graus Universitaris i Propis UB, on haurà d’incloure la següent documentació escanejada:

 • Fotografia
 • Document identificatiu (DNI; NIE, Passaport)
 • Estudiants de Batxillerat: certificat on consti la nota mitjana del Batxillerat.
 • Estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior: certificat que acrediti la nota mitjana de l’expedient obtinguda en el Cicle Formatiu.
 • Estudiants d’ESO: certificat que acrediti la nota mitjana obtinguda a la ESO.
 • Per als estudiantes que optin a la Beca Talent per a Graus Universitaris, comprovant de la Preinscripció Universitària on consti la sol·licitud d’un dels Graus de l’EUHT CETT-UB en 1ª. Preferència. En cas d'haver cursat estudis a l'estranger, serà imprescindible adjuntar l'equivalència de nota mitjana d'estudis universitaris realitzats en centres estrangers, com s'indica a la web del Ministeri.
 • Currículum Vitae
 • Declaració de Renda i Patrimoni complertes corresponents al darrer exercici de tots el membres computables de la unitat familiar obligats a presentar-la. En el cas de no tenir obligació de presentar-la, caldrà adjuntar certificat acreditatiu conforme no s'ha de presentar la Declaració de la Renda i certificats dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar.
 • En el cas d'autònoms, caldrà adjuntar el document acreditatiu dels resultats de les seves activitats (IRPF d'activitats econòmiques del darrer any, les 4 darreres declaracions trimestrals de l'IVA, etc.)
 • Segons situació familiar, la documentació justificativa (pensions alimentàries per separacions, pensió de viduïtat, orfandat, lloguer d’habitatge, certificat de discapacitat, etc.)

1.7. Presentació de les sol·licituds:

1ª convocatòria: Del 19 de juny al 17 de juliol del 2024. 2ª convocatòria: En el cas que la dotació global de les beques no resti coberta, s’obrirà una segona convocatòria del 2 al 6 de setembre de 2024.

La sol·licitud s’ha de presentar mitjançant aquest formulari on-line.

(El formulari s'obre el 1er dia del període de presentació de sol·licituds).

En aquesta sol·licitud s’haurà d’adjuntar tota la documentació requerida.

Tota sol·licitud de Beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

Un cop presentada la sol·licitud, la Comissió de Beques podrà demanar a l’estudiant, si ho considera necessari, tant la presentació de documentació relacionada amb la sol·licitud de beca.

1.8. Resolució:

L’atorgament de les beques es farà en funció del compliment dels requisits i fins que la dotació total quedi assignada.

La Comissió de Beques formada per membres de l’equip del CETT, comunicarà als sol•licitants, de manera individual via l’e-mail facilitat en la sol•licitud, la resolució de la beca no més tard dels 15 dies següents al tancament de la present convocatòria.

La beca es farà efectiva sempre i quan s’hagi efectuat la matrícula per al curs 2024/2025 en les dates establertes.

1.9. Renovació per als cursos posteriors:

La Beca es podrà renovar sempre i quan l’alumne/a mantingui les condicions acadèmiques (nota mitjana d’expedient del curs 2023/2024) i econòmiques que li han permès obtenir la beca i faci la sol·licitud en les dates previstes en la present convocatòria.