Fotografia de: Beca Talent de nou accés per a Cicles Formatius de Cuina i Serveis de Restauració i Graus Universitaris | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT
Campus CETT > Beques i Premis > Beca Talent >

Beca Talent de nou accés per a Cicles Formatius de Cuina i Serveis de Restauració i Graus Universitaris

Beca Talent de nou accès per Cicles Formatius de Cuina i Serveis de Restauració i Graus Universitaris 2020/21

1.1. Objecte:

Fomentar i premiar el talent de persones amb necessitats econòmiques i que vulguin iniciar els seus estudis en el món del turisme, l’hoteleria, o la gastronomia.

1.2. Destinataris:

Estudiants d’ESO i/o Batxillerat o de Cicle Formatiu de Grau Superior que accedeixen a Cicles Formatius o a la Universitat per primera vegada i que vulguin cursar Cicles Formatius de Cuina i Serveis de Restauració o estudis de Grau Universitari al CETT.

1.3. Requisits:

 • En el cas d’estudiants ESO, tenir una nota mitja d’expedient de la ESO de 7,5 o superior.
 • En el cas d’estudiants de Batxillerat, tenir una nota mitja d’expedient de Batxillerat de 7,5 o superior.
 • En el cas d’estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior, tenir una nota mitja d’expedient del Cicle Formatiu de 7,5 o superior.

Per optar a la Beca Talent per Cicles Formatius

 • Haver fet la reserva de plaça o matrícula dels estudis al CETT.

Per optar a la Beca Talent per Graus Universitaris

 • Haver sol•licitat en 1a. Preferència un dels graus universitaris de la EUHT CETT-UB en primera convocatòria de la preinscripció universitària 2020.
 • De manera excepcional, en la present convocatòria queda fora de vigència el requisit de no estar en possessió de cap titulació acadèmica oficial del mateix nivell o superior a la titulació que es vol iniciar al CETT.
 • No superar els umbrals de renda de la unitat familiar (Umbral 3 de Renda Familiar) que marca el Ministerio de Educación y Formación Profesional per les seves beques.

1.4. Nombre de Beques i Dotació econòmica:

Es convoquen:

 • 2 beques per al 1r. curs del Cicle Formatiu de Grau Mig Tècnic en Cuina i Gastronomia i Restauració
 • 2 beques per al 1r. curs del Cicle Formatiu de Grau Superior Tècnic Superior en Direcció de Cuina
 • 1 beques per al 1r. curs del Cicle Formatiu de Grau Superior Tècnic Superior en Direcció de Sala i Restaurant
 • 4 beques per al 1r. curs del Grau Universitari de Turisme
 • 2 beques per al 1r. curs del Grau Universitari de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

En el cas de Cicles Formatius l’import de cada beca correspondrà al 25% de l’import de les quotes del curs acadèmic 2020/2021, quedant excloses la matrícula, el menjador i el material.

En el cas del Grau de Turisme l’import de cada beca correspondrà al 25% de l’import de les quotes del curs acadèmic 2020/2021, quedant excloses la matrícula i les taxes UB.

En el cas del Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques l’import de cada beca correspondrà al 25% de l’import de les quotes del curs acadèmic 2020/2021, quedant excloses la matrícula, les taxes UB i el material.

Sobre l'import de la beca s'aplicarà una retenció del 2% segons la Llei 40/1998 del IRPF.

L’import de la beca es descomptarà de les mensualitats del curs acadèmic.

1.5. Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per l’adjudicació de les beques es tindran en compte:

 • Millor expedient acadèmic
 • Situació econòmica-familiar (es tindrà en compte els Umbrals de Renda de la Unitat Familiar de les Beques del Ministerio de Educación y Formación Profesional i les situacions sobrevingudes derivades del COVID-19).
 • Currículum Vitae
 • Carta de motivació

1.6. Documentació a presentar:

L’alumne/a haurà d’omplir on-line la Sol•licitud de BECA TALENT per Cicles Formatius d’Hoteleria i Graus Univesitaris, on haurà d’incloure la següent documentació escanejada:

 • Fotografia
 • Document identificatiu (DNI; NIE, Passaport)
 • Estudiants de Batxillerat: certificat on consti la nota mitja del Batxillerat.
 • Estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior: certificat que acrediti la nota mitja de l’expedient obtinguda en el Cicle Formatiu.
 • Estudiants d’ESO: certificat que acrediti la nota mitja obtinguda a la ESO.
 • Per als estudiantes que optin a la Beca Talent per a Graus Universitaris, comprovant de la Pre-inscripció Universitària on consti la sol•licitud d’un dels Graus de l’EUHT CETT-UB en 1ª. Preferència.
 • Currículum Vitae
 • Declaració de Renda i Patrimoni complertes corresponents al darrer exercici de tots el membres computables de la unitat familiar obligats a presentar-la. En el cas de no tenir obligació de presentar-la, caldrà adjuntar certificat acreditatiu.
 • Segons situació familiar, la documentació justificativa (pensions alimentàries per separacions, pensió de viduïtat, orfandat, lloguer d’habitatge, certificat de discapacitat,etc.)
 • Documentació que acrediti una situació sobrevinguda, que no hagi estat causada per l’estudiant i que hagi comportat un empitjorament de la seva situació econòmica o de la unitat familiar, p.e.:
  • estar inclòs en un ERTO
  • en el cas d’autònoms, certificat de cessament d’activitat o acreditar reducció de facturació del 75% del mes en curs respecte del darrer semestre.

1.7. Presentació de les sol•licituds:

Període de presentació de les sol•licituds: Del 7 al 10 de setembre del 2020

La sol•licitud s’ha de presentar mitjançant aquest formulari on-line. (Formulari tancat. S'obrirà el 1er dia del període de presentació de sol·licituds).

En aquesta sol•licitud s’haurà d’adjuntar tota la documentació requerida.

Un cop presentada la sol•licitud, la Comissió de Beques podrà demanar a l’estudiant, si ho considera necessari, tant la presentació de documentació relacionada amb la sol•licitud de beca.

Tota sol•licitud de Beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

1.8. Resolució:

L’atorgament de les beques es farà en funció del compliment dels requisits i fins que la dotació total quedi assignada.

La Comissió de Beques formada per membres de l’equip del CETT, comunicarà als sol•licitants, de manera individual via l’e-mail facilitat en la sol•licitud, la resolució de la beca no més tard dels 15 dies següents al tancament de la present convocatòria.

La beca es farà efectiva sempre i quan s’hagi efectuat la matrícula per al curs 2020/2021 en les dates establertes.

1.9. Renovació per cursos posteriors:

La Beca és podrà renovar sempre i quan l’alumne/a mantingui les condicions acadèmiques i econòmiques que li han permès obtenir la beca i faci la sol•licitud en les dates previstes en la propera convocatòria.