Fotografia de: Beca Talent de nou accés per a Màsters Universitaris (Graduats de la Unió Europea o Llatinoamèrica) | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT > Beques i Premis > Beca Talent >

Beca Talent de nou accés per a Màsters Universitaris (Graduats de la Unió Europea o Llatinoamèrica)

Beca Talent de nou accés per a Màsters Universitaris 2023/24 (Graduats de la Unió Europea o Llatinoamèrica)

1.1. Objecte:

Fomentar i premiar l’excel·lència acadèmica.

1.2. Destinataris:

Titulats universitaris de la Unió Europea o Llatinoamèrica que accedeixin a un programa de Màster del CETT.

1.3. Requisits:

  • Tenir nacionalitat d’un dels països de la Unió Europea o de Llatinoamèrica.
  • Tenir una nota mitjana de 7,5 o superior dels estudis de grau universitari o equivalent que donen accés al màster.
  • Estar admès en un dels màsters que ofereix l’EUHT CETT-UB per al curs 2023/2024.
  • No ser ni haver estat alumne/a CETT fins el moment de sol·licitar la Beca.
  • No haver estat beneficiari/a de cap altra beca de CETT Fundació ni descompte per al curs 2023/2024. En cas contrari s’aplicarà l’import de la beca o el descompte que sigui més beneficiós per a l’alumne/a.

La Beca Talent només serà compatible amb el descompte per pagament al comptat o en 2 terminis

1.4. Nombre de beques i dotació econòmica:

L’import de les beques dependrà del Màster a cursar:

 Programa

Import Beca

Màster Oficial de Direcció Hotelera i de Restauració

 

Especialitat Direcció Hotelera

2.250 €

Especialitat Hotel Management

2.740 €

Especialitat Direcció de Restauració

Especialitat Food & Beverage Management

1.850 €

Màster Oficial de Direcció d’Empreses Turístiques

 

Especialitat Marketing Digital Turístic

Especialitat Direcció d’Esdeveniments

Especialitat Events Management 

2.100 €

Especialitat Turisme Responsable i Sostenible

1.850 €

Màster Oficial d’Innovació en la Gestió Turística

Especialitat Destinacions Urbanes

Especialitat Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural

Especialitat Gestió Turística del Patrimoni Culinari i Gastronòmic

1.550 €

Màster Oficial de Desenvolupament i Llançament de Projectes Turístics

 

Especialitat d’Empreneduria i Innovació Corporativa en Turisme

Especialitat de Transformació Digital d’Empreses i Experiències Turístiques

Especialitat d’Internacionalització d’Empreses Turístiques

2.100 €

Màster Oficial en Gastronomia Sostenible

Especialitat de Gestió Gastronòmica, Circular i Sostenible

Especialitat en Innovació en Cuina Responsable

1.850 €

Màster en Revenue Management i Marketing Digital

1.150 €

Màster en Turisme LGTB

950 €

Sobre l’import de la beca s’aplicarà una retenció del 2% segons la Ley 40/1998 del IRPF*.

*La LIRPF califica las becas como rendimientos del trabajo. En consecuencia, las becas que no resultan amparadas por la exención del artículo 7 j) de la LIRPF (EDL 2006/298871), tendrán la consideración de rendimientos del trabajo de acuerdo con el artículo 17.2 h) de la LIRPF) y, como tales, estarán sujetos a retención a cuenta del IRPF. Para el cálculo de la retención se estará al procedimiento general establecido en los artículos 80 y siguientes del RIRPF.

L’import de la beca s’aplicarà sobre les quotes del curs.

La beca Talent contempla a més, per aquells estudiants que s’allotgin a la Residència d’estudiants Àgora, el 25% de l’import d’allotjament (HD, dormir i esmorzar).

1.5. Criteris de valoració per a l’adjudicació:

Per a l’adjudicació de les beques es tindrà en compte el millor expedient acadèmic, el currículum vitae i la carta de motivació .

1.6. Documentació a presentar:

  • Sol·licitud de BECA TALENT PARA MÁSTERS UNIVERSITARIOS, degudament complimentada.
  • Certificat amb la nota mitjana dels estudis de Grau Universitari o equivalent, que donin accés al màster.
  • Currículum vitae

Tota la documentació haurà de ser presentada en castellà/català o anglès. No s’admetran sol•licituds la documentació de la qual estigui en qualsevol altra llengua.

1.7. Presentació de les sol·licituds:

La sol·licitud s’haurà de presentar mitjançant aquest formulari on-line

(El formulari s'activarà el 1er dia del període de presentació de sol·licituds).

En aquesta sol·licitud s’haurà d’adjuntar tota la documentació requerida.

Un cop presentada la sol·licitud, la Comissió de Beques podrà demanar a l’estudiant, si ho considera necessari, tant la presentació de documentació relacionada amb la sol·licitud de beca com la possibilitat d’una entrevista on-line per ampliar la informació.

Tota sol·licitud de Beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

Període de presentació: Del 21 de febrer al 25 de juny del 2023.

En cas que l’import total destinat a les Beques Talent no s’hagi exhaurit en la 1a. Convocatòria, s’obrirà una nova convocatòria durant la 1a. Quinzena de setembre del 2023.

1.8. Resolució:

La Comissió de Beques formada per membres de l’equip del CETT comunicarà, via correu electrònic als sol•licitants la resolució de la beca no més tard dels 15 dies següents a haver presentat la sol·licitud.

Un cop concedida la beca, el sol•licitant tindrà 15 dies per fer efectiu el pagament de la reserva del curs en que ha estat admès. Si en aquest termini no es fa el pagament, es perdrà la beca.

La matrícula i les taxes de la UB s’hauran d’abonar abans de l’inici del curs. L’import total de la beca un cop deduït el 2% tal com marca la llei, s’aplicarà sobre el pagament únic o sobre les quotes establertes, segons la modalitat que hagi triat l’estudiant.