Fotografia de: Beca Talent de nou accés per al Màster en Turisme LGTB  | Campus CETT
Universitat de Barcelona

Beca Talent de nou accés per al Màster en Turisme LGTB

Beca Talent de nou accés per al Màster en Turisme LGTB 2021/22

1.1. Objecte:

Fomentar i premiar l’excel•lència acadèmica.

1.2. Destinataris:

Titulats universitaris que accedeixin al programa del Màster en Turisme LGTB del CETT.

1.3. Requisits:

  • Tenir una nota mitjana de 7,5 o superior dels estudis de grau universitari o equivalent que donen accés al màster.
  • Estar admès al màster que ofereix l’EUHT CETT-UB per al curs 2021/2022.
  • No ser ni haver estat alumne/a CETT fins el moment de sol·licitar la Beca.
  • No haver estat beneficiari/a de cap altra beca de CETT Fundació ni descompte per al curs 2021/2022. En cas contrari s’aplicarà l’import de la beca o el descompte que sigui més beneficiós per a l’alumne/a.

La Beca Talent només serà compatible amb el descompte per pagament al comptat o en 2 terminis

1.4. Nombre de beques i dotació econòmica:

Es convoquen un total 9 beques Talent.

Import de cada beca: 900 €

*Sobre l’import de la beca s’aplicarà una retenció del 2% segons la Ley 40/1998 del IRPF.

L’import de la beca s’aplicarà sobre les quotes del curs. La beca Talent contempla a més, per aquells estudiants que s’allotgin a la Residència d’estudiants Àgora BCN, el 25% de l’import d’allotjament (HD, dormir i esmorzar).

1.5. Criteris de valoració per a l’adjudicació:

Per a l’adjudicació de les beques es tindrà en compte el millor expedient acadèmic, el currículum vitae i la carta de motivació .

1.6. Documentació a presentar:

  • Sol•licitud de BECA TALENT MASTER EN TURISME LGTB, degudament complimentada.
  • Certificat amb la nota mitjana dels estudis de Grau Universitari o equivalent, que donin accés al màster.
  • Currículum vitae

Tota la documentació haurà de ser presentada en castellà/català o anglès. No s’admetran sol•licituds la documentació de la qual estigui en qualsevol altra llengua.

1.7. Presentació de les sol•licituds:

La sol•licitud s’haurà de presentar mitjançant aquest formulari on-line

  • (El formulari s'activarà el 1er dia del període de presentació de sol·licituds)*.

En aquesta sol•licitud s’haurà d’adjuntar tota la documentació requerida.

Un cop presentada la sol•licitud, la Comissió de Beques podrà demanar a l’estudiant, si ho considera necessari, tant la presentació de documentació relacionada amb la sol•licitud de beca com la possibilitat d’una entrevista on-line per ampliar la informació.

Tota sol•licitud de Beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

Període de presentació: De l’1 de desembre de 2021 al 10 de gener de 2022.

1.8. Resolució:

La Comissió de Beques formada per membres de l’equip del CETT comunicarà, via correu electrònic als sol•licitants la resolució de la beca no més tard dels 15 dies següents a haver presentat la sol·licitud.

Un cop concedida la beca, el sol•licitant tindrà 15 dies per fer efectiu el pagament de la reserva del curs en que ha estat admès. Si en aquest termini no es fa el pagament, es perdrà la beca.

La matrícula i les taxes de la UB s’hauran d’abonar abans de l’inici del curs. L’import total de la beca un cop deduït el 2% tal com marca la llei, s’aplicarà sobre el pagament únic o sobre les quotes establertes, segons la modalitat que hagi triat l’estudiant.