Fotografia de: Beca TFG/PFG en Empresa Internacional | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT > Beques i Premis >

Beca TFG/PFG en Empresa Internacional

Beca TFG/TFM en Empresa Internacional 2023/2024

1.1. Objecte:

Fomentar projectes de final de Grau Universitari o dels programes de Màster de l’EUHT ETT-UB que promoguin la investigació, l’emprenedoria i projectes reals dins del sector del turisme, l’hoteleria o la gastronomia, alineats amb algun dels 17 objectius per a transformar el nostre món segons l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible elaborat per l’ONU.

Per a més referència consultar:https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Nota: En 2015 la ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat per a que els països emprenguin un nou camí amb el que millorar la vida de tots, sense deixar ningú enrere. L’Agenda compta amb 17 objectius de Desenvolupament Sostenible, que inclouen des de l’eliminació de la pobresa fins el combat al canvi climàtic, l’educació, la igualtat de la dona, la defensa del medi ambient o el disseny de noves ciutats.

1.2. Destinataris:

Estudiants de Grau Universitari o de Màster Universitari de l’EUHT CETT-UB que tinguin matriculats tots els crèdits per poder acabar la carrera, inclosa l’assignatura de TFG/PFG en el cas de Grau Universitari; que tinguin aprovats com a mínim 18 ECTS en el cas de Màster Universitari i la vulguin cursar en una empresa/institució/organisme públic amb centre de treball ubicat fora del territori espanyol i fora del país de residència (stage internacional), i que això impliqui haver de desplaçar-se per un període mínim de dos mesos al país de la institució en qüestió.

1.3. Requisits:

 • En el cas d’estudiants de Grau Universitari, estar matriculat/da de tots els crèdits, inclosa l’assignatura de TFG/PFG per finalitzar els estudis al CETT en el moment de presentar la sol·licitud.
 • En el cas d’estudiants de Màster Universitari, tenir aprovats un mínim de 18 ECTS en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Tenir nivell B2 de l’idioma del país de destinació.
 • Haver demostrar amb escreix motivació pel projecte.
 • No haver estat beneficiari/a de cap altra beca de CETT Fundació ni descompte per al curs 2023/2024. En cas contrari, s’aplicarà l’import de la beca o el descompte que sigui més beneficiós per a l’alumne/a.

La beca només serà compatible amb el descompte per pagament al comptat o en 2 terminis.

1.4. Nombre de beques i dotació econòmica:

L’import global de les beques atorgades en aquesta convocatòria no superarà els 3.000€ (1.500 € per Graus i 1.500 € per Màsters). Per cada un dels programes formatius (Graus o Màsters) es podrà atorgar una beca per destinacions fora d’Europa o bé, 2 beques per destinacions dins d’Europa.

 • 1.500€ : Destinacions fora d’Europa
 • 750€ : Europa

Sobre l'import de la beca s'aplicarà una retenció de el 2% segons la Llei 40/1998 de l'IRPF*.

L'import de la beca s'abonarà mitjançant transferència bancària un cop el CETT hagi rebut el certificat de l’empresa/institució/organisme públic de destinació conforme l’estudiant ha arribat.

*La LIRPF califica las becas como rendimientos del trabajo. En consecuencia, las becas que no resultan amparadas por la exención del artículo 7 j) de la LIRPF (EDL 2006/298871), tendrán la consideración de rendimientos del trabajo de acuerdo con el artículo 17.2 h) de la LIRPF) y, como tales, estarán sujetos a retención a cuenta del IRPF. Para el cálculo de la retención se estará al procedimiento general establecido en los artículos 80 y siguientes del RIRPF.

1.5 Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per a l’adjudicació de les beques es tindran en compte els següents aspectes:

 • Adequació del TFG/TFM a la menció/especialitat del Grau o del Màster i a l’empresa/institució /organisme públic escollits i la seva alineació amb els objectius estratègics del CETT
 • Alineació amb algún dels 17 objetius de l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, de l’ONU
 • Valoració de l'expedient acadèmic i experiència pràctica prèvia (en el cas de Grau Universitari, els candidats han de tenir un mínim de dos períodes de pràctiques realitzats al llarg dels seus estudis, sigui amb conveni curricular i/o extracurricular)
 • Valoració del nivell de l'idioma requerit pel país de destinació
 • Interès i grau de motivació professional dels candidats.

1.6. Documentació a presentar:

 • Sol•licitud de BECA PFG EMPRESA INTERNACIONAL, degudament complimentat.
 • La Secretaria del CETT incorporarà a la documentació presentada l'expedient acadèmic del candidat/a.
 • En el cas de Graus, Career Services del CETT incorporarà a la documentació presentada el detall de les pràctiques realitzades per l’estudiant al llarg dels seus estudis. En el cas de Màsters, es valorarà l’experiència laboral prèvia.
 • Vídeo professional de motivació de 2’ de durada màxima, en el que el candidat/a indiqui NOM i COGNOMS i expliqui les raons per les quals el TFG/TFM té relació amb la menció escollida, motivacions per escollir aquella empresa/ institució/ organisme públic + país/ destinació, i a més les raons per les quals es mereix rebre aquesta beca. Es valorarà tant el missatge com la forma d’exposar-ho.
 • El tutor de l'empresa/ institució /organisme públic haurà d'incorporar a la documentació presentada una breu descripció del projecte, del seu nivell d'implicació en la tutorització del treball de l'estudiant, i tanmateix haurà de complir amb les tasques de seguiment que siguin preceptives.
 • Un cop a destinació, Certificat d’arribada de l’empresa on es realitzarà el Treball Fi de Grau o de Màster.

1.7. Presentació de les sol·licituds i documentació:

La sol·licitud s’haurà de presentar mitjançant aquest formulari on-line.

(el formulari s’activarà el 1r. dia del període de presentació de les sol·licituds).

Un cop presentada la sol·licitud, la Comissió de Beques podrà demanar a l’estudiant més informació, si ho considera necessari.

Tota sol·licitud de Beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

Període 1 de presentació (només per Graus): -Del 29 de novembre al 3 de desembre de 2023, en el cas de TFG matriculat pel segon semestre del curs 2023/2024. En el cas que en el Període 1 no s’hagi exhaurit el import total de les beques d’aquesta convocatòria, s’obrirà un 2n. Període.

Període 2 de presentació (tant per Graus com per Màsters): Del 7 a l’11 de març de 2024, per realitzar el TFG/TFM durant el període d’estiu.

1.8. Resolució:

La Comissió de Beques, formada per membres de la Direcció del CETT, de l’EU CETT-UB, i de Career Services comunicarà als sol·licitants la resolució com a màxim 10 dies després de la finalització de la data de presentació de les sol•licituds. En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol•licitada, l’estudiant podrà demanar, a través del Campus Virtual del CETT (Career Services), revisió a la Comissió de Beques en un termini màxim de 15 dies de la notificació. Qualsevol petició de revisió passat aquest termini NO serà acceptada.