Fotografia de: Beca TFG/PFG en Empresa Internacional | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT
Campus CETT > Beques i Premis >

Beca TFG/PFG en Empresa Internacional

Beca TFG/PFG en Empresa Internacional 2019/20

1.1. Objecte:

Fomentar projectes de final de Grau Universitari de l’EUHT ETT-UB que promoguin la investigació, la emprenedoria i projectes reals dins del sector del turisme, la hoteleria o la gastronomia, alineats amb algun dels 17 objectius per a transformar el nostre món segons l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible elaborat per la ONU.

Per a més referència consultar:https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Nota: En 2015 la ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat per a que els països emprenguin un nou camí amb el que millorar la vida de tots, sense deixar ningú enrere. L’Agenda compta amb 17 objectius de Desenvolupament Sostenible, que inclouen des de l’eliminació de la pobresa fins el combat al canvi climàtic, l’educació, la igualtat de la dona, la defensa del medi ambient o el disseny de noves ciutats.

1.2. Destinataris:

Estudiants de Grau Universitari del CETT-UB que tinguin matriculats tots els crèdits per poder acabar la carrera, inclosa l’assignatura de TFG/PFG i la vulguin cursar en una empresa/institució/organisme públic amb centre de treball ubicat fora del territori espanyol (stage internacional), i que això impliqui haver de desplaçar-se per un període mínim de dos mesos al país de la institució en qüestió.

1.3. Requisits:

 • Estar matriculat/da de tots els crèdits, inclosa l’assignatura de TFG/PFG per finalitzar el Grau Universitari al CETT en el moment de presentar la sol•licitud.
 • Tenir un nivell alt del idioma del país de destinació.
 • Haver demostrar amb escreix motivació pel projecte.

1.4. Nombre de beques i dotació econòmica:

L’import global de les beques atorgades en aquesta convocatòria no superarà els 1.500€. Es podrà atorgar una beca per destinacions fora d’Europa o bé, 2 beques per destinacions dins d’Europa.

1.500€ : Destinacions fora d’Europa

750€ : Europa

L'import de la beca s'abonarà mitjançant domiciliació bancària en un termini de 15 dies després de la data de comunicació de la resolució.

1.5 Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per a l’adjudicació de les beques es tindran en compte els següents aspectes: Situació econòmic-familiar, adequació del PFG a la menció escollida i als interessos professionals dels candidats, valoració de l'expedient acadèmic i experiència pràctica prèvia (els candidats han de tenir un mínim de dos períodes de pràctiques realitzats al llarg dels seus estudis, sigui amb conveni curricular i/o extracurricular), valoració del nivell de l'idioma requerit pel país de destinació i l'interès i grau de motivació pel tema escollit, empresa/institució/organisme públic escollida i país al que es viatja.

1.6. Documentació a presentar:

 • Imprès de Sol•licitud de BECA PFG EMPRESA INTERNACIONAL, degudament complimentat.
 • Fotocòpia completa de la Declaració de Renda i Patrimoni corresponents al darrer exercici de tots el membres computables obligats a presentar-la.
 • En cas d’empresaris o autònoms, caldrà aportar documentació dels resultats de les seves activitats (impost de societats o IRPF d’activitats econòmiques).
 • Acreditació d’ingressos no inclosos a la Declaració de Renda (treball, pensions, prestació de l’atur, indemnitzacions per acomiadament,...) dels membres computables, corresponents al darrer exercici.
 • Segons situació familiar, la documentació justificativa ( pensions alimentàries per separacions, pensió de viudetat, orfandat, lloguer d’habitatge, certificat de discapacitat,...)
 • La Secretaria del CETT incorporarà a la documentació presentada l'expedient acadèmic del candidat/a.
 • Career Services del CETT incorporarà a la documentació presentada el detall de les pràctiques realitzades per l’estudiant al llarg dels seus estudis.
 • Video professional de motivació de 2’ de durada màxima, en el que el candidat/a expliqui les raons per les quals el PFG té relació amb la menció escollida, motivacions per escollir aquella empresa/institució/organisme públic + país/destinació, i a més les raons per les quals es mereix rebre aquesta beca. Es valorarà tant el missatge com la forma d’exposar-ho.
 • El tutor de l'empresa/ institució /organisme públic haurà d'incorporar a la documentació presentada una breu descripció del projecte, del seu nivell d'implicació en la tutorització del treball de l'estudiant, i tanmateix haurà de complir amb les tasques de seguiment que siguin preceptives.

1.7. Presentació de les sol·licituds i documentació:

L’estudiant haurà de complimentar la sol•licitud corresponent i adjuntar-hi totes les dades justificatives que es demanen en suport físic.

Període 1 de presentació: 3 al 5 de febrer de 2020, en el cas de PFG matriculat al segon semestre del curs 2019-2020. En el cas que en el Període 1 no s’hagi exhaurit el import total de les beques d’aquesta convocatòria, s’obrirà un 2n. Període.

Període 2 de presentació: 6 al 8 juliol de 2020, en el cas de PFG matriculat el primer semestre del curs 2019-2020.

Lloc de presentació: Recepció del CETT, Planta Baixa, per la documentació en suport físic.

Per enviar el vídeo de motivació, enviar en format mp4/vimeo/drive per correu electrònic a cettalumni@cett.cat indicant a l’assumpte: SOL•LICITUD BECA TFG/PFG EMPRESA INTERNACIONAL 2018-2019/ “NOM I COGNOMS DE L’ESTUDIANT SOL•LICITANT”

Tota sol•licitud de beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

1.8. Resolució:

La Comissió de Beques (via CETT Alumni) comunicarà als sol•licitants la resolució com a màxim 10 dies després de la finalització de la data de presentació de les sol•licituds. En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol•licitada, l’estudiant podrà demanar, a través del Campus Virtual del CETT (CETT alumni), revisió a la Comissió de Beques en un termini màxim de 15 dies de la notificació. Qualsevol petició de revisió passat aquest termini NO serà acceptada.