Fotografia de: Beques Minor | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT > Beques i Premis >

Beques Minor

Beca Programa Minor 2020/21

1.1. Objecte:

Fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants, per a la realització d’una estada acadèmica d’un semestre a l’estranger en una de les universitats amb les que l’EUHT té conveni per l’obtenció d’un certificat d’especialització d’un programa Minor

1.2. Destinataris:

Graduats/des en curs 2019-2020 del Grau de Turisme o del Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques de l’EUHT CETT-UB.

1.3. Requisits:

 • Haver-se graduat del Grau de Turisme o del Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques a l’EUHT CETT-UB durant el curs 2019-2020.
 • Haver sol·licitat l’admissió a un Minor en una de les universitats amb les quals el CETT té conveni o justificar el compromís de fer-ho. El Minor ha de ser cursat durant el 2n semestre del curs 2020-2021.
 • Complir amb els requisits d’admissió de cada universitat.

1.4. Dotació econòmica:

El nombre de beques és d’un total de 2 una per cada universitat on el CETT-UB té conveni:

UniversitatPaísNombre de beques
Jamk UniversityFinlàndia1
Grenoble École de ManagementFrança1

En tots els casos, la beca cobreix el 50% de la matrícula del minor.

L’import de la beca s’abonarà mitjançant domiciliació bancària un mes més tard d’haver començat l’estada.

1.5. Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per a l’adjudicació de les beques es tindran en compte els següents aspectes: expedient acadèmic, trajectòria professional, experiències internacionals, motivació y situació econòmic-familiar.

1.6. Documentació a presentar:

L’alumne/a haurà d’omplir on-line la Sol•licitud de BECA MINOR, on haurà d’incloure la següent documentació escanejada:

 • Declaració de Renda i Patrimoni corresponents al darrer exercici de tots el membres computables de la unitat familiar obligats a presentar-la. En el cas de no tenir obligació de presentar-la, caldrà presentar el certificat acreditatiu.
 • Segons situació familiar, la documentació justificativa (pensions alimentàries per separacions, pensió de viduïtat, orfandat, lloguer d’habitatge, certificat de discapacitat,etc.)
 • Documentació que acrediti una situació sobrevinguda, que no hagi estat causada per l’estudiant i que hagi comportat un empitjorament de la seva situació econòmica o de la unitat familiar, p.e.:
  • estar inclòs en un ERTO
  • en el cas d’autònoms, certificat de cessament d’activitat o acreditar reducció de facturació del 75% del mes en curs respecte del darrer semestre.
 • Currículum Vitae
 • El Servei de Secretaria adjuntarà a la so·licitud l’expedient acadèmic de l’alumne/a.
 • En acabar l’estada, la còpia compulsada del certificat obtingut a la finalització del Programa Minor. Aquest certificat s’haurà d’enviar a Noor.Alchikh@cett.cat (International Recruitment and Projects).

1.7. Presentació de les sol·licituds:

Període de presentació de les sol•licituds: Del 9 al 16 de novembre del 2020

La sol•licitud s’haurà de presentar mitjançant aquest formulari on-line*

*(Formulari actiu a partir del primer dia del període de presentació de sol·licituds).

En aquesta sol•licitud s’haurà d’adjuntar tota la documentació requerida.

Un cop presentada la sol•licitud, la Comissió de Beques podrà demanar, si ho considera necessari, tant la presentació de documentació relacionada amb la sol•licitud de beca com la possibilitat d’una entrevista on-line per ampliar la informació.

Tota sol•licitud de beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

1.8. Resolució:

Es constituirà una Comissió formada per:

 • Coordinació d’estudis de Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques
 • Coordinació d’estudis de Grau de Turisme
 • Un representant de l’oficina de mobilitat internacional del CETT
 • Responsable de Career Service

La comissió valorarà la documentació aportada per a cada candidat i comunicarà als sol·licitants la resolució abans del 30 de novembre a través del correu electrònic.

La beca estarà condicionada fins a la presentació de la carta d’admissió al Minor (que s’haurà d’enviar a Noor.Alchikh@cett.cat - International Recruitment and Projects).

Si no es presenta aquesta carta, la beca serà denegada. En el cas d’haver estudiants a la llista d’espera s’atorgarà a la següent persona de la llista d’espera.

En el cas d'abandonar el Programa Minor abans de la seva finalització per motius que no siguin de força major, l'alumne/a haurà de retornar l'import íntegre de la beca abans de 30 dies des de la notificació de la cancel·lació de l’estada.

En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol·licitada, l’estudiant podrà demanar revisió a la Comissió de Beques en un termini màxim de 15 dies de la notificació. Qualsevol petició de revisió passat aquest termini NO serà acceptada.