Fotografia de: Beques Minor | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT > Beques i Premis >

Beques Minor

Beca Programa Minor 2023/24

1.1. Objecte:

Fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants, per a la realització d’una estada acadèmica d’un semestre a l’estranger en una de les universitats amb les que l’EUHT té conveni per l’obtenció d’un certificat d’especialització d’un programa Minor.

1.2. Destinataris:

Graduats/des en curs 2022-2023 del Grau de Turisme o del Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques de l’EUHT CETT-UB.

1.3. Requisits:

 • Haver-se graduat del Grau de Turisme o del Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques a l’EUHT CETT-UB durant el curs 2022-2023.
 • Haver sol·licitat l’admissió a un Minor en una de les universitats amb les quals el CETT té conveni o justificar el compromís de fer-ho. El Minor es podrà cursar durant el 1r o el 2n semestre del curs 2023-2024.
 • Complir amb els requisits d’admissió de cada universitat.

1.4. Dotació econòmica:

El nombre de beques és d’un total de 3 una per cada universitat on el CETT-UB té conveni:

UniversitatPaísNombre de beques
Jamk UniversityFinlàndia1
Grenoble École de ManagementFrança1
Universidad Sant-Francisco de QuitoGalápagos i Quito, L"Equador1

En tots els casos, la beca cobreix el 50% de la matrícula del Minor.

Sobre l'import de la beca s'aplicarà una retenció del 2% segons la Llei 40/1998 del IRPF*.

L’import de la beca s’abonarà mitjançant domiciliació bancària un cop el CETT (Marica.Riccio@cett.cat) hagi rebut el certificat d'arribada a la universitat de destinació.

*La LIRPF califica las becas como rendimientos del trabajo. En consecuencia, las becas que no resultan amparadas por la exención del artículo 7 j) de la LIRPF (EDL 2006/298871), tendrán la consideración de rendimientos del trabajo de acuerdo con el artículo 17.2 h) de la LIRPF) y, como tales, estarán sujetos a retención a cuenta del IRPF. Para el cálculo de la retención se estará al procedimiento general establecido en los artículos 80 y siguientes del RIRPF.

1.5. Criteris de valoració per l’adjudicació:

Per a l’adjudicació de les beques es tindran en compte els següents aspectes: expedient acadèmic, trajectòria professional, experiències internacionals, motivació y situació econòmic-familiar.

1.6. Documentació a presentar:

L’alumne/a haurà d’omplir on-line la Sol·licitud de BECA MINOR, on haurà d’incloure la següent documentació escanejada:

 • Declaració de Renda i Patrimoni corresponents al darrer exercici de tots el membres computables de la unitat familiar obligats a presentar-la. En el cas de no tenir obligació de presentar-la, caldrà presentar el certificat acreditatiu.
 • Segons situació familiar, la documentació justificativa (pensions alimentàries per separacions, pensió de viduïtat, orfandat, lloguer d’habitatge, certificat de discapacitat, etc.).
 • Currículum Vitae
 • El Servei de Secretaria adjuntarà a la sol·licitud l’expedient acadèmic de l’alumne/a.
 • En acabar l’estada, la còpia compulsada del certificat obtingut a la finalització del Programa Minor. Aquest certificat s’haurà d’enviar a Marica.Riccio@cett.cat (Oficina Internacional).

1.7. Presentació de les sol·licituds:

Període de presentació de les sol·licituds per a la realització del Minor el 1r semestre: del 4 a l'11 de juliol de 2023.

Període de presentació de les sol·licituds per a la realització del Minor el 2n semestre: del 7 al 14 de novembre de 2023.

La sol·licitud s’haurà de presentar mitjançant aquest formulari on-line*

*(Formulari actiu a partir del primer dia del període de presentació de sol·licituds).

En aquesta sol·licitud s’haurà d’adjuntar tota la documentació requerida.

Un cop presentada la sol·licitud, la Comissió de Beques podrà demanar, si ho considera necessari, tant la presentació de documentació relacionada amb la sol·licitud de beca com la possibilitat d’una entrevista on-line per ampliar la informació.

Tota sol•licitud de beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

1.8. Resolució:

Es constituirà una Comissió formada per:

 • Coordinació d’estudis de Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques
 • Coordinació d’estudis de Grau de Turisme
 • Un representant de l’oficina de mobilitat internacional del CETT
 • Responsable de Career Service

La comissió valorarà la documentació aportada per a cada candidat i comunicarà als sol·licitants la resolució abans del 22 de juliol de 2023 per als Minor del 1r semestre i el 25 de novembre de 2023 per als Minosr del 2n seestre a través de correu electrònic.

La beca estarà condicionada fins a la presentació de la carta d’admissió al Minor (que s’haurà d’enviar a Marica.Riccio@cett.cat - International Recruitment and Projects).

Si no es presenta aquesta carta, la beca serà denegada. En el cas d’haver estudiants a la llista d’espera s’atorgarà a la següent persona de la llista d’espera.

En el cas d'abandonar el Programa Minor abans de la seva finalització per motius que no siguin de força major, l'alumne/a haurà de retornar l'import íntegre de la beca abans de 30 dies des de la notificació de la cancel·lació de l’estada.

En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol·licitada, l’estudiant podrà demanar revisió a la Comissió de Beques en un termini màxim de 15 dies de la notificació. Qualsevol petició de revisió passat aquest termini NO serà acceptada.