Fotografia de: Accés a Cicles Formatius | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT > Informació d'accés als estudis >

Accés a Cicles Formatius

ACCÉS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Accés mitjançant titulació o altres requisits acadèmics als cicles formatius de grau mitjà:

 • Títol de graduat en Educació Secundària (ESO)
 • Títol de tècnic/a auxiliar (FP-1)
 • Títol de tècnic/a
 • Haver superat el primer cicle d'ensenyament secundari experimental (14-16)
 • Haver superat un mòdul professional 2 experimental
 • Haver superat els dos primers cursos del Batxillerat Unificat Polivalent (BUP)
 • Haver superat, dins els ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics, el tercer curs del pla de 1963 o el segon curs de comuns experimental
 • Haver superat altres estudis declarats equivalents a algun dels anteriors, a efectes acadèmics
 • Haver superat el curs de formació específic d’accés a cicles formatius de grau mitjà
 • Haver superat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Accés mitjançant prova als cicles formatius de grau mitjà:

 • Proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà
 • Proves d’accés per a qualsevol cicle formatiu de grau superior
 • Proves d’accés de grau mitjà o de grau superior d’ensenyaments esportius o d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny (o haver-ne superat la part comuna)
 • Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 o 45 anys
 • Accés a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional i tenir 40 anys o més
 • Prova d’accés o més
 • Prova d’accés als mòduls professionals experimentals
ACCÉS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Accés mitjançant titulació o altres requisits acadèmics als cicles formatius de grau superior:

 • Títol de batxillerat
 • Títol de tècnic/a especialista (FP 2)
 • Títol de tècnic/a superior
 • Títol equivalent efectes acadèmics, a algun dels anteriors.
 • Titulació universitària o equivalent.
 • Certificat d’haver superat els ensenyaments substitutoris de la prova d’accés, per a determinats cicles formatius de grau superior
 • Haver superat el segon curs del batxillerat experimental, de qualsevol modalitat.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el curs preuniversitari.
 • Haver superat el curs de formació específic d’accés a cicles formatius de grau superior.
 • Haver superat un cicle formatiu de Grau Mitjà de la familia professional OPCIÓ C.

Accés mitjançant prova als cicles formatius de grau superior:

 • Proves d’accés a cicles formatius de grau superior que es vulguin cursar
 • Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 o 45 anys.
 • Accés a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional i tenir 40 anys o més
 • Prova d’accés corresponent als mòduls professionals 3, d’acord amb l’annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener.
I després...
cicles formatius