Fotografia de: Accés a Màsters i Postgraus | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT > Informació d'accés als estudis >

Accés a Màsters i Postgraus

Procediment d'admissió i matrícula

1. Sol·licitud d' admissió

Completar la sol·licitud d'admissió, adjuntant el teu Currículum Vitae i la carta de motivació perquè el director del màster avaluï el teu perfil i decideixi la teva admissió. Podràs trobar la sol·licitud a la pestanya Sol·licitud d'Admissió que apareix en cadascuna de les especialitzacions de màster. En cas de no poder escanejar i adjuntar el currículum, fer arribar aquesta documentació per:

email: admissio@cett.cat

Telèfon 0034 674 161 132

Correu postal: Ref. Admissió Màster Departament Orientació – Avda. Can Marcet, 36-38, CP 08035, Barcelona

2. Prova de nivell d'idioma

Els alumnes estrangers que la seva llengua materna no sigui el castellà i que vulguin accedir a cursar els estudis de màster que l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT-UB imparteix en castellà, han d'acreditar que tenen un nivell adequat de competència comunicativa en llengua castellana, bé mitjançant una prova de nivell online de forma gratuïta, o bé, presentant un certificat acreditatiu expedit pel seu centre d'estudis.
Per accedir a les condicions i sistemàtica de la prova de nivell de castellà i del certificat acreditatiu, fer clic aquí

3. Entrevista amb el director del màster

Un cop rebem la teva sol·licitud d'admissió completada, el director del programa contactarà amb tu per correu electrònic o telèfon per concertar una entrevista en castellà si ho considera necessari, i, en el cas d'alumnes que resideixin fora d'Espanya a través d'Skype. Aquelles persones que no tinguin instal·lat el programa Skype, el podran descarregar en aquest enllaç

4.Admisió al programa i matriculació

Una vegada confirmada la teva admissió al curs, et farem arribar, des de Secretaria Acadèmica, via e-mail, la carta d’admissió. Des de que s'envía la sol·licitud fins que es comunica l'admissió poden pasar de 7 a 10 díes. Juntament amb la carta també s'envia la informació necessària per iniciar el procés de matriculació:

Reserva de plaça: S’ha de formalitzar en el termini màxim de 10 dies des de la rebuda de la carta d’admissió.

Matricula: Es imprescindible la presentació de tota la documentació requerida d’acord amb les especificacions del punt 5. Els alumnes estrangers que estiguin pendents dels tràmits de legalització de les titulacions haurien de contactar amb Secretaria a través del e-mail lola.escalona@cett.es.

5. Formes de pagament

A distancia mitjançant:

Targeta de crèdit on-line a través de la web: A sol·licitud de l’alumne s’enviarà link a pàgina segura per a fer el corresponent pagament.

Transferència bancària: A sol·licitud de l’alumne s’enviaran les dades bancàries per la transferència bancària. Enviar la documentació requerida (original o compulsada), per correu postal certificat a l’atenció de:

Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB
Secretaria Acadèmica
A la att. Sra. Lola Escalona
Avgda. Can Marcet, 36-38 (08035 Barcelona)

O presencialment al Servei de Secretaria de 12.00h a 19.00h mitjançant:

 • Targeta de crèdit
 • Transferència

Més informació

6. Documentació

Imprescindible presentar aquesta documentació en el moment de formalitzar la matrícula.

Alumnes que han estudiat en Universitats espanyoles:

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari
 • Fotocòpia DNI o passaport
 • Dos fotografies format carnet
 • Número de Seguretat Social
 • Fotocòpia de les dades bancàries

Alumnes que han estudiat en Universitats estrangeres:

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari legalitzat (els documents expedits en idioma estranger han d’anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o català)
 • Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic legalitzat (els documents expedits en idioma estranger han d’anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o català)
 • Fotocòpia DNI o NIE
 • Dos fotografies format carnet
 • Fotocòpia de les dades bancàries

LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTACIÓ D’UNA UNIVERSITAT ESTRANGERA

Depenent del país on s’ha obtingut el títol universitari.

Universitats de països pertenyents a la Unió Europea: Els documents expedits en els països sota les directives del Consell de la Unió Europea sobre el reconeixement de títols no necessitaran ser legalitzats i només precisen la traducció.

Universitats de països adscrits al Conveni de La Haya: Els documents han de ser els originals oficials. Per legalitzar-los es necessari que les Autoritats Competents del país donin l’oportuna Apostilla (legalització abreujada).

Universidats de la resta de països: Els documents han de ser originals oficials. La legalització es realitza per via diplomàtica en cadascun dels següents organismes i segons l’ordre en que s’enumeran:

 • El Ministeri d’ Educació del país on s’han cursat els estudis.
 • El Ministeri de Relacions Exteriors del país corresponent.
 • La representació Diplomàtica d'Espanya en aquell país.

TRADUCCIÓ OFICIAL DE DOCUMENTACIÓ EXPEDIDA PER UNA UNIVERSITAT ESTRANGERA

Ha de ser realitzada i expedida per la representació diplomàtica o consular d’Espanya a l’estranger, la representació diplomàtica o consular del país d’on procedeixen els documents a Espanya, o un traductor jurat degudament inscrit o autoritzat a Espanya.

Criteris de Selecció

L'alumne que, una vegada informat, es decideix a fer l'admissió, ha de seguir el següent procediment:

 1. Sol·licitud d'admissió a través de la pàgina web de l'EUHT CETT-UB: Mitjançant un formulari creat amb aquesta finalitat on es recullen les dades bàsiques de l'alumne sol·licitant, així com la documentació bàsica per a ser (o no) admès: curriculum vitae i titulació, informació que serà validada en primera instància per la Comissió d'Admissió.

 2. Prova diagnòstica: El procés d'admissió al curs estableix que la realització d'una prova diagnòstica amb la finalitat de validar el coneixement de la llengua principal utilitzada al màster. El nombre d'estudiants estrangers provinents de països de parla no castellana s'ha incrementat en els últims anys. Per un correcte desenvolupament de les classes, és imprenscindible el coneixement del castellà a un cert nivell de comprensió i expressió oral i escrita. Per això, abans de ser admessos, els candidats provinents de països de parla no castellana hauran de superar una prova que acrediti un nivell d'espanyol adequat.

Aquesta prova té les següents parts:

 • Expressió i comprensió oral (60%)
 • Expressió i comprensió escrita (40%)

Acceptació de l'alumne sol·licitant

Es realitza la resolució positiva o negativa de l'estudiant considerant els següents criteris:

 • Resultat positiu de la prova diagnòstica (requisit imprescindible)
 • Nota mitjana de l'Expedient Acadèmic, juntament amb l'acreditació de disposar del nivell equivalent a B2 de l'idioma en el que s'imparteix la formació en el grup d'estudiants de referència (40%)
 • Experiència professional demostrada pel candidat (20%)
 • Entrevista personal amb el candidat (40%)

Comunicació de l'admissió acceptada

Una vegada Secretaria de Màsters tingui la confirmació de l'admissió per part del coordinador de l'especialitat, es procedeix a l'enviament de la carta corresponent (per correu ordinari i electrònic).

Matriculació al curs

L'alumne, amb la informació anterior, procedeix a tramitar la matrícula corresponent amb l'assessorament directe de Secretaria de Màsters.