Fotografia de: Amb estudis estrangers | Campus CETT
Universitat de Barcelona

Amb estudis estrangers

Batxillerat
Amb estudis de batxillerat UE, batxillerat europeu i batxillerat internacional

Relació dels sistemes educatius que es poden acollir a aquesta via d’accés.

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

 1. OBTENCIÓ DE LA CREDENCIAL UNEDassis

L’alumnat en possessió de qualsevol d’aquests títols de batxillerat que vulgui iniciar estudis universitaris de grau a l’EUHT CETT-UB, primer, ha d’obtenir l’Acreditació per a l’accés a la universitat UNEDasiss emesa per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), amb la qual es verifica el compliment dels requisits d’accés. Per obtenir aquesta credencial o qualsevol altra informació d’aquest procediment, cal contactar directament amb la UNED.

UNED – Nou Barris

Av. Rio de Janeiro, 56-60

08016 Barcelona

Tel. 933 968 059

Mail: infouned@adm.uned.es

 1. PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Un cop obtinguda la credencial, l’alumne ha de tramitar la preinscripció universitària a través del Portal d’Accés a la Universitat o adreçant-se a l’Oficina d’Accés a la Universitat a fi d’obtenir plaça pels estudis que desitgi cursar.

A la sol•licitud de preinscripció l’alumne haurà de fer constar les seves preferències ordenades per prioritat. Els codis de les formacions de l’EUHT CETT-UB són:

 • Grau de Turisme (Direcció Hotelera o Direcció Turística): 11011
 • Grau de Turisme. Docència en anglès. (Direcció Hotelera o Direcció Turística): 11086
 • Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques: 11113
 • Grau de Negocis Digitals i Innovació en Turisme: 11102
 • Doble titulació de Grau de Turisme i Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme: 11112

Terminis de preinscripció:

Consulta les convocatòries de febrer, juny i setembre al Canal Universitats.

 1. ASSIGNACIÓ DE PLACES I MATRÍCULA

Els alumnes admesos rebran una notificació del centre via correu electrònic per a confirmar la seva assignació de plaça. La Secretaria de l’EUHT CETT-UB farà servir la direcció que l’alumne indiqui a la sol•licitud de preinscripció universitària. És important que l’alumnat comprovi que aquest correu no s’arxiva erròniament a la carpeta de correu brossa, social o promocions.

Mitjançant aquesta comunicació es demanarà als alumnes de nou accés que s’apuntin a alguna de les sessions de matrícula que es convoquin perquè completin el tràmit. També se’ls indicarà la documentació que hauran de presentar aquell dia i se’ls facilitarà informació sobre el funcionament del curs.

TERMINIS DE MATRÍCULA: Mitjans de juliol

Els alumnes que no es matriculin en les dates que els corresponen PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA.

Estudis estrangers de sistemes educatius fora de la UE homologables al títol de batxillerat

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

 1. HOMOLOGAR ELS ESTUDIS EQUIVALENTS AL TÍTOL DE BATXILLERAT

Cal presentar la documentació exigida a través del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Es pot consultar la informació referent a l’homologació i convalidació de títols a la seva pàgina web.

 1. REALITZAR LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU/EBAU) O LES PROVES DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES (PCE) DE LA UNED.

IMPORTANT: Els estudiants de sistemes educatius de fora de la UE poden accedir sense realitzar cap prova d’accés universitari fent servir la qualificació que consta a l’homologació de títol de batxillerat com a nota d’accés. En aquest supòsit, però, no podran fer la preinscripció universitària al juny i seran els últims a l’ordre d’assignació de places en la convocatòria de setembre.

Hi ha diverses vies possibles.

 • Realitzar la PAU a qualsevol universitat espanyola.
 • Realitzar l’EBAU a través de la UNED. Només els alumnes d’un sistema educatiu espanyol de centres situats a l’estranger adscrits a la UNED i del CIDEAD podran ser partícips d’aquesta via. Podeu consultar la informació relativa a aquesta prova a la pàgina web de la UNED.
 • Realitzar les Proves de Competències Específiques de la UNED. Els alumnes provinents de sistemes educatius diferents a l’espanyol i que hagin de realitzar les PAU perquè és un requisit de la universitat de destí, hauran de sol•licitar la realització de les Proves de competències específiques (PCE). Podeu trobar tota la informació relativa a aquestes proves a la pàgina web de la UNED.
 1. TRAMITAR LA PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

L’alumne ha de tramitar la preinscripció universitària a través del Portal d’Accés a la Universitat o adreçant-se a l’Oficina d’Accés a la Universitat a fi d’obtenir plaça pels estudis que desitgi cursar. A la sol•licitud de preinscripció l’alumne haurà de fer constar les seves preferències ordenades per prioritat. Els codis de les formacions de l’EUHT CETT-UB són:

 • Grau de Turisme (Direcció Hotelera o Direcció Turística): 11011
 • Grau de Turisme. Docència en anglès. (Direcció Hotelera o Direcció Turística): 11086
 • Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques: 11113
 • Grau de Negocis Digitals i Innovació en Turisme: 11102
 • Doble titulació de Grau de Turisme i Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme: 11112

Terminis de preinscripció:

Consulta les convocatòries de febrer, juny i setembre al Canal Universitats.

 1. ASSIGNACIÓ DE PLACES I MATRÍCULA

Els alumnes admesos rebran una notificació del centre via correu electrònic per a confirmar la seva assignació de plaça. La Secretaria de l’EUHT CETT-UB farà servir la direcció que l’alumne indiqui a la sol•licitud de preinscripció universitària. És important que l’alumnat comprovi que aquest correu no s’arxiva erròniament a la carpeta de correu brossa, social o promocions.

Mitjançant aquesta comunicació es demanarà als alumnes de nou accés que s’apuntin a alguna de les sessions de matrícula que es convoquin perquè completin el tràmit. També se’ls indicarà la documentació que hauran de presentar aquell dia i se’ls facilitarà informació sobre el funcionament del curs.

TERMINIS DE MATRÍCULA: Mitjans de juliol

Els alumnes que no es matriculin en les dates que els corresponen PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA.

Cicles Formatius de Grau Superior

Amb estudis estrangers homologables al títol de tècnic superior

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

 1. HOMOLOGAR ELS ESTUDIS EQUIVALENTS AL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR

Cal presentar la documentació exigida a través del Departament d’Educació o al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. Aquests estudis donen la nota d’accés a la universitat: una qualificació entre 5 i 10 punts. Els alumnes interessats poden millorar la qualificació d’accés, fins a un màxim de 4 punts, presentant-se a la fase específica de les PAU o bé realitzant les PCE a la UNED.

 1. TRAMITAR LA PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

L’alumne ha de tramitar la preinscripció universitària a través del Portal d’Accés a la Universitat o adreçant-se a l’Oficina d’Accés a la Universitat a fi d’obtenir plaça pels estudis que desitgi cursar. A la sol•licitud de preinscripció l’alumne haurà de fer constar les seves preferències ordenades per prioritat. Els codis de les formacions de l’EUHT CETT-UB són:

 • Grau de Turisme (Direcció Hotelera o Direcció Turística): 11011
 • Grau de Turisme. Docència en anglès. (Direcció Hotelera o Direcció Turística): 11086
 • Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques: 11113
 • Grau de Negocis Digitals i Innovació en Turisme: 11102
 • Doble titulació de Grau de Turisme i Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme: 11112

Terminis de preinscripció:

Consulta les convocatòries de febrer, juny i setembre al Canal Universitats.

 1. ASSIGNACIÓ DE PLACES I MATRÍCULA

Els alumnes admesos rebran una notificació del centre via correu electrònic per a confirmar la seva assignació de plaça. La Secretaria de l’EUHT CETT-UB farà servir la direcció que l’alumne indiqui a la sol•licitud de preinscripció universitària. És important que l’alumnat comprovi que aquest correu no s’arxiva erròniament a la carpeta de correu brossa, social o promocions. Mitjançant aquesta comunicació es demanarà als alumnes de nou accés que s’apuntin a alguna de les sessions de matrícula que es convoquin perquè completin el tràmit. També se’ls indicarà la documentació que hauran de presentar aquell dia i se’ls facilitarà informació sobre el funcionament del curs.

TERMINIS DE MATRÍCULA: Mitjans de juliol

Els alumnes que no es matriculin en les dates que els corresponen PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA.

Estudis Universitaris
Amb els estudis iniciats

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

1.SOL•LICITAR LA CONVALIDACIÓ PARCIAL AL CENTRE MITJANÇANT L’ESTUDI DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC

La convalidació és el reconeixement oficial de la validesa a efectes acadèmics d’estudis superiors realitzats a l’estranger respecte d’estudis universitaris espanyols parcials que permetin prosseguir aquests estudis a una altra Universitat espanyola.

L’estudi de l’expedient acadèmic comporta l’abonament d’una taxa de 55 euros, no reemborsables, que s’ha de fer efectiva mitjançant la plataforma virtual on també es troba el formulari per sol•licitar el tràmit. Les possibles comissions que calgui abonar per aquest tràmit seran a càrrec del sol•licitant. Tanmateix, aquells alumnes que acabin formalitzant la matrícula tindran una deducció equivalent (55 €) en l’ import total d’aquesta. L’alumne rebrà la resolució de l’estudi en un termini màxim de tres setmanes.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR: Tots els documents s’han de fer arribar a Susanna Vidal, cap de la Secretaria Acadèmica CETT-UB.

 • Formulari de la sol•licitud d’estudi de l’expedient acadèmic necessària per acabar essent admès pel centre.
 • Fotocòpia del document acreditatiu de la nacionalitat del sol•licitant: passaport o permís de residència a Espanya (alumnes estrangers) o DNI (alumnes espanyols).
 • Certificació acadèmica personal original en la quan figurin, com a mínim, la denominació de la formació assolida, els crèdits, l’any acadèmic i les qualificacions de les assignatures superades.
 • Pla docent de les assignatures superades en el qual figurin les competències en el cas dels títols adaptats a l’EEES, els coneixements associats i el nombre de crèdits o d’hores/setmanes per semestre o any, amb el segell original del centre d’origen.
 • Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d’origen amb el segell corresponent.
 • Pla d’estudis de la carrera iniciada pel sol•licitant en què constin la duració dels estudis en anys acadèmics i les assignatures que l’integren amb el segell original de la Universitat on s’imparteixen.

IMPORTANT: Tots els documents acadèmics han de ser oficials i expedits per les autoritats corresponents. Els certificats expedits a l’estranger han d’estar convenientment legalitzats. Així mateix, si la documentació no ha estat redactada en català, castellà o anglès, se n’haurà d’adjuntar la traducció oficial jurada. Aquesta s’haurà de fer després del procés de legalització (si cal) i, per tant, n’haurà d’incloure el procediment.

 1. RESOLUCIÓ

La resolució de la sol•licitud de convalidació es comunicarà a la persona però aquesta en cap cas implica l’accés a l’ensenyament. El procediment d’admissió varia segons el nombre de crèdits que es convalidin.

Amb 30 crèdits ECTS convalidats o més: Secretaria es posarà en contacte amb els alumnes admesos a qui se’ls convalidin almenys 30 crèdits per facilitar-los les pautes perquè es matriculin.

Amb menys de 30 crèdits convalidats: Els alumnes a qui se’ls convalidin menys de 30 crèdits han de sol•licitar plaça mitjançant la preinscripció universitària a través del Portal d’Accés a la Universitat o adreçant-se a l’Oficina d’Accés a la Universitat a fi d’obtenir plaça pels estudis que desitgi cursar. A la sol•licitud de preinscripció l’alumne haurà de fer constar les seves preferències ordenades per prioritat. Els codis de les formacions de l’EUHT CETT-UB són:

 • Grau de Turisme (Direcció Hotelera o Direcció Turística): 11011
 • Grau de Turisme. Docència en anglès. (Direcció Hotelera o Direcció Turística): 11086
 • Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques: 11113
 • Grau de Negocis Digitals i Innovació en Turisme: 11102
 • Doble titulació de Grau de Turisme i Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme: 11112

Terminis de preinscripció:

Consulta les convocatòries de febrer, juny i setembre al Canal Universitats.

Els alumnes admesos rebran una notificació del centre via correu electrònic per a confirmar la seva assignació de plaça. La Secretaria de l’EUHT CETT-UB farà servir la direcció que l’alumne indiqui a la sol•licitud de preinscripció universitària. És important que l’alumnat comprovi que aquest correu no s’arxiva erròniament a la carpeta de correu brossa, social o promocions.

Mitjançant aquesta comunicació es demanarà als alumnes de nou accés que s’apuntin a alguna de les sessions de matrícula que es convoquin perquè completin el tràmit. També se’ls indicarà la documentació que hauran de presentar aquell dia i se’ls facilitarà informació sobre el funcionament del curs.

TERMINIS DE MATRÍCULA: Mitjans de juliol

Els alumnes que no es matriculin en les dates que els corresponen PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA.

Amb els estudis finalitzats

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

 1. DEMANAR L’HOMOLOGACIÓ O EQUIVALÈNCIA DEL TÍTOL OBTINGUT A L’ESTRANGER

Cal adreçar-se al Ministeri d’Educació. Podeu consultar la informació i documentació relatives al procés aquí.

Ministerio de Educación

Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Calificaciones

P. del Prado, 28

28014 Madrid

Tel. +34 902 218 500

IMPORTANT: Si l’alumne veu denegada la seva sol•licitud d’homologació podrà demanar l’admissió mitjançant hi ha un altre procediment (veure ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTRANGERS: ESTUDIS INICIATS) si la denegació no hagi estat per:

 • Títols espanyols que ja s’hagin extingit o bé que encara no estiguin totalment implementats.
 • Títols corresponents a estudis estrangers cursats, totalment o parcial, a Espanya, en el supòsit que els centres no tinguin la perceptiva autorització per impartir aquells ensenyaments.
 • Títols que ja hagin estat homologats a Espanya o bé que ja se n’hagi demanat la convalidació parcial per continuar estudis a Espanya.
 1. TRAMITAR LA PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Un cop obtinguda l’homologació o equivalència, l’alumne ha de tramitar la preinscripció universitària a través del Portal d’Accés a la Universitat o adreçant-se a l’Oficina d’Accés a la Universitat a fi d’obtenir plaça pels estudis que desitgi cursar. A la sol•licitud de preinscripció l’alumne haurà de fer constar les seves preferències ordenades per prioritat. Els codis de les formacions de l’EUHT CETT-UB són:

 • Grau de Turisme (Direcció Hotelera o Direcció Turística): 11011
 • Grau de Turisme. Docència en anglès. (Direcció Hotelera o Direcció Turística): 11086
 • Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques: 11113
 • Grau de Negocis Digitals i Innovació en Turisme: 11102
 • Doble titulació de Grau de Turisme i Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme: 11112

Terminis de preinscripció:

Consulta les convocatòries de febrer, juny i setembre al Canal Universitats.

 1. ASSIGNACIÓ DE PLACES I MATRÍCULA

Els alumnes admesos rebran una notificació del centre via correu electrònic per a confirmar la seva assignació de plaça. La Secretaria de l’EUHT CETT-UB farà servir la direcció que l’alumne indiqui a la sol•licitud de preinscripció universitària. És important que l’alumnat comprovi que aquest correu no s’arxiva erròniament a la carpeta de correu brossa, social o promocions.

Mitjançant aquesta comunicació es demanarà als alumnes de nou accés que s’apuntin a alguna de les sessions de matrícula que es convoquin perquè completin el tràmit. També se’ls indicarà la documentació que hauran de presentar aquell dia i se’ls facilitarà informació sobre el funcionament del curs.

TERMINIS DE MATRÍCULA: Mitjans de juliol

Els alumnes que no es matriculin en les dates que els corresponen PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA.