Fotografia de: Amb estudis universitaris cursats a Espanya | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT > Informació d'accés als estudis > Accés als Estudis de Grau >

Amb estudis universitaris cursats a Espanya

Amb els estudis iniciats (trasllat d'expedient)

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

 1. ESTUDI DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE L’ALUMNE

L’estudi de l’expedient acadèmic de l’alumne, la resolució favorable del qual permet sol•licitar plaça directament al centre, comporta l’abonament d’una taxa de 55 euros, no reemborsables, que s’ha de fer efectiva mitjançant la plataforma virtual on també trobareu el formulari per sol•licitar el tràmit. Tanmateix, aquells alumnes que acabin formalitzant la matrícula tindran una deducció equivalent (55 €) en l’ import total d’aquesta. L’alumnat rebrà la resolució d’aquesta fase en un termini màxim de tres setmanes.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR: Tots els documents s’han de fer arribar a Susanna Vidal (susanna.vidal@cett.cat), cap de la Secretaria Acadèmica CETT-UB.

 • Formulari de la sol•licitud d’estudi de l’expedient acadèmic necessària per acabar essent admès pel centre.
 • Fotocòpia del document acreditatiu de la nacionalitat del sol•licitant: DNI (alumnes espanyols) o passaport o permís de residència a Espanya (alumnes estrangers).
 • Certificació acadèmica personal original en la quan figurin, com a mínim, la formació assolida, els crèdits, l’any acadèmic i les qualificacions.*
 • Pla docent de totes les assignatures cursades fins al moment de la sol•licitud en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen corresponent.*

(*) Els estudiants que han cursat els estudis d’origen a la Universitat de Barcelona estant exempts de presentar la documentació marcada amb l’asterisc i, enlloc d’aquesta, únicament han de presentar l’expedient acadèmic.

 1. ACCÉS ALS ESTUDIS

En funció del nombre de crèdits que reconeguts, els alumnes accediran als estudis per una via o una altra.

Amb 30 crèdits ECTS reconeguts o més: Sol•licitar plaça directament al centre (trasllat d’expedient) Secretaria es posarà en contacte amb els alumnes a qui se’ls reconeguin almenys 30 crèdits per facilitar-los les pautes perquè es matriculin.

Amb menys de 30 crèdits ECTS reconeguts: L’alumnat a qui se li reconeguin menys de 30 crèdits ECTS ha de sol·licitar plaça a l’ensenyament mitjançant la preinscripció universitària en els terminis que estableixi l'Oficina d’Accés a la Universitat.

A la sol·licitud de preinscripció l’alumne haurà de fer constar les seves preferències ordenades per prioritat. Els codis de les formacions de l’EUHT CETT-UB són:

 • Grau de Turisme (Direcció Hotelera o Direcció Turística): 11011
 • Grau de Turisme. Docència en anglès. (Direcció Hotelera o Direcció Turística): 11086
 • Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques: 11113
 • Grau de Negocis Digitals i Innovació en Turisme: 11102
 • Doble titulació de Grau de Turisme i Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme: 11112

Terminis de preinscripció:

Consulta les convocatòries de febrer, juny i setembre al Canal Universitats.

Els alumnes admesos rebran una notificació del centre via correu electrònic per a confirmar la seva assignació de plaça. La Secretaria de l’EUHT CETT-UB farà servir la direcció que l’alumne indiqui a la sol•licitud de preinscripció universitària. És important que l’alumnat comprovi que aquest correu no s’arxiva erròniament a la carpeta de correu brossa, social o promocions.

Mitjançant aquesta comunicació es demanarà als alumnes de nou accés que s’apuntin a alguna de les sessions de matrícula que es convoquin perquè completin el tràmit. També se’ls indicarà la documentació que hauran de presentar aquell dia i se’ls facilitarà informació sobre el funcionament del curs.

TERMINIS DE MATRÍCULA: Mitjans de juliol

Els alumnes que no es matriculin en les dates que els corresponen PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA.

IMPORTANT: En el cas d’obtenir plaça per qualsevol de les vies estipulades, caldrà abonar els drets de trasllat d’expedient al centre de procedència i formalitzar la matrícula a la secretaria del centre corresponent al curs per al qual s’ha obtingut plaça. En cas contrari, l’admissió quedarà sense efecte.

Amb els estudis finalitzats

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

L’alumnat en possessió d’un títol oficial de Grau espanyol que desitgi iniciar algun dels estudis de grau oferts per l’EUHT CETT-UB, haurà de formalitzar la preinscripció pels estudis desitjats mitjançant el Portal d’Accés a la Universitat a fi de sol•licitar plaça. El termini per fer-ho serà aquell que hagi establert a l'Oficina d’Accés a la Universitat en la convocatòria anual. A la sol•licitud de preinscripció l’alumne haurà de fer constar les seves preferències ordenades per prioritat. Els codis de les formacions de l’EUHT CETT-UB són:

 • Grau de Turisme (Direcció Hotelera o Direcció Turística): 11011
 • Grau de Turisme. Docència en anglès. (Direcció Hotelera o Direcció Turística): 11086
 • Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques: 11113
 • Grau de Negocis Digitals i Innovació en Turisme: 11102
 • Doble titulació de Grau de Turisme i Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme: 11112

Terminis de preinscripció:

Consulta les convocatòries de febrer, juny i setembre al Canal Universitats.

ASSIGNACIÓ DE PLACES I MATRÍCULA

Els alumnes admesos rebran una notificació del centre via correu electrònic per a confirmar la seva assignació de plaça. La Secretaria de l’EUHT CETT-UB farà servir la direcció que l’alumne indiqui a la sol•licitud de preinscripció universitària. És important que l’alumnat comprovi que aquest correu no s’arxiva erròniament a la carpeta de correu brossa, social o promocions.

Mitjançant aquesta comunicació es demanarà als alumnes de nou accés que s’apuntin a alguna de les sessions de matrícula que es convoquin perquè completin el tràmit. També se’ls indicarà la documentació que hauran de presentar aquell dia i se’ls facilitarà informació sobre el funcionament del curs.

TERMINIS DE MATRÍCULA: Mitjans de juliol

Els alumnes que no es matriculin en les dates que els corresponen PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA.